Ätstörningar berör ofta hela familjen och andra närstående. Familj och närstående kan också ha en mycket betydelsefull roll i att stöda patienten och därmed bidra till att vården lyckas. Det är ofta mycket tungt för familjemedlemmar och närstående att stöda den insjuknades tillfrisknande. För att vården skall lyckas och för att närstående skall orka med sin viktiga roll har vi på Ätstörningscentrum flera stödåtgärder att erbjuda. Till familj och närstående erbjuder vi:

Grupp för närstående
Under vårdens gång kan familj och anhöriga delta i en grupp för närstående. Gruppens främsta roll är att erbjuda kamratstöd och information om ätstörningar och hur man kan bli fri från en ätstörning.
Nätverksmöten
Vid behov ordnar vi olika sorters nätverksmöten där till exempel egenvårdarna, avdelningsskötarna, fysioterapeut, näringsterapeut, terapeut och/eller psykiater kan delta.
Stödande av parförhållande/make/maka
Under vårdens lopp erbjuder vi stödsamtal och möten för personer i parförhållande.
Familjeträffar
På basen av individuellt behov ordnar vi familjeträffar med olika uppsättningar. Vid behov kan vi även ordna träffar med hjälp av videosamtal och därmed möjliggöra samtal också för familj och närstående som bor längre bort.
Diskussionstillfällen tillsammans med den insjuknades egenvårdare
När familjemedlemmar har möjlighet att regelbundet sitta ner och diskutera med egenvårdarna hjälper det familjen att orka, vilket i helhet förstärker vårdens effekt.

Vill du veta mer?

Du får mer information om avdelningens verksamhet, om tjänster riktade till anhöriga och kösituation av avdelningsskötarna Susanna Sloan och Minna Maisalmi på numret 040 – 412 2976


5.9.2017