Terapienheten

Vi erbjuder mångsidig terapi och övriga polikliniska tjänster. Du kan läsa mer om vårdmodeller som styr vårt arbete längst ner på denna sida.

Rådgivningstelefon

Rådgivningstelefon

Ätstörningscentrum har en rådgivningstelefon. Om du funderar över din egen eller någon närståendes situation, kan du ringa vår kostnadsfria rådgivningstelefon. Vi lyssnar på dig, diskuterar med dig och bedömer hurdan hjälp du eller din närstående behöver. Du kan också boka en mottagningstid genom att ringa rådgivningstelefonen. Om du så önskar kan du lämna ett meddelande på svararen.

Utredningsperiod

Utredningsperiod

Med hjälp av en utredningsperiod får du klarhet i din situation. Utredningsperioden består av 1-3 besök hos en ätstörningsspecialist. Vi diskuterar med dig och ger på basen av diskussionen en professionell bedömning av din situation.

Efter utredningsperioden kan du fortsätta gå hos samma ätstörningsspecialist. I vården kan även ingå besök hos näringsterapeut, läkare och/eller fysioterapeut. Vid Ätstörningscentrum sköts såväl psykiska- som konkreta ätstörningssymptom parallellt. Den individuellt skräddarsydda behandlingens mål är att hjälpa dig att:

  göra nödvändiga förändringar i ditt ätande
  känna igen tankar och handlingsmönster som upprätthåller symptomen
  skilja på friska tankar och tankar som hör till ätstörningen
  ersätta ätstörningssymptom med sunda ångestdämpande metoder
Näringsterapi

Näringsterapi

Näringsterapi erbjuder hjälp till alla som lider av en ätstörning eller har problem med ätandet, men även för personer som behöver hjälp med viktkontroll eller är intresserade av god kost. Näringsterapeuten ger kostrådgivning, och ni planerar tillsammans en lämplig kost för dig och du får stöd i att börja äta normalt. Våra ätstörningsspecialiserade näringsterapeuter kan dessutom ge information om din kropps reaktioner och kan lätta på rädslor du har kring mat och ätande.

Specialiserad vård och terapi

Specialiserad vård och terapi

Vård, terapi och psykoterapi specialiserad i ätstörningar hjälper dig att bearbeta symptom kring ätande, vikt och kroppsuppfattning samt bakomliggande psykiska faktorer. Våra arbetare är professionella inom hälsovårdsbranschen och är specialiserade på ätstörningsvård. På Ätstörningscentrum vårdar man helhetsmässigt, både synliga konkreta ätstörningssymptom och psykiska symptom som ångest, depression, rädslor och tvångssymptom.

På Ätstörningscentrum är det även möjligt att gå i rehabiliterande psykoterapi. Rehabiliterande psykoterapi ersätts av FPA. Syftet för den rehabiliterande psykoterapin är att stöda och förbättra arbets- och studieförmågan. I koppling till ätstörningar innebär den rehabiliterande psykoterapin även att man fortsätter att arbeta för normalt ätbeteende, att man övar sig bemästra sin ångest på ett sunt sätt och bearbetar övriga ätstörningsrelaterade symptom. Läs mer om FPA-ersatt terapi på FPA:s hemsida. Vi hjälper vi behov med att komma igång med ansökningsprocessen.

Vid Ätstörningscentrum får du hjälp med såväl nödvändiga läkarutlåtanden som med att hitta en lämplig terapeut.

Mottagning hos specialistläkare inom psykiatri

Mottagning hos specialistläkare inom psykiatri

Om man har behov av att få utlåtande eller övrigt träffa en psykiater, kan man boka tid via rådgivningstelefonen. Ingen remiss behövs till mottagningen. Psykiatern ordinerar och följer upp medicinering samt skriver utlåtanden.

Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi är ett bra sätt att förbättra kontakt och förhållande till kroppen. Med hjälp av fysioterapin kan man lära sig avkopplingstekniker och sunda sätt att röra på sig. När man lider av en ätstörning är det ofta svårt att tåla olika kroppsliga förnimmelser. Det är vanligt att kroppen känns främmande vilket i sin tur gör det svårt att känna igen kroppens signaler och svara på dem. Fysioterapi hjälper dig att komma i kontakt med din kropp igen och lär dig vara lugn i din kropp med alla dess fysiska och psykiska känningar. Fysioterapin är ett bra alternativ också då man har svårt att uttrycka och bearbeta sina svårigheter i ord.

Familjeträffar och stöd till anhöriga

Familjeträffar och stöd till anhöriga

Förutom familjeträffar erbjuder Ätstörningscentrum enskilt stöd åt föräldrar och närstående. Föräldrar och närstående behöver ofta stöd eftersom ätstörningar påverkar hela den insjuknades närmaste krets. Föräldrar och närstående har en viktig roll när det gäller att stöda den sjuka. Ofta uppkommer osäkerhet kring hur man skall formulera sig och hjälpa bäst. Vi rekommenderar till exempel en serie på tre konsultationsbesök hos en ätstörningsspecialist. Under de två första besöken går vi igenom vad ätstörningar är och diskuterar konkreta åtgärder. Det tredje besöket är ett uppföljningsbesök då vi utvärderar situationen och tar ställning till hur man bäst kan gå vidare. Vi erbjuder stöd för föräldrar och anhöriga oberoende av om den insjuknade vårdas vid Ätstörningscentrum eller inte.

Vi ordnar en gruppträff för närstående 4-6 gånger per år. På träffarna erbjuder vi information och närstående får stöd av varandra. Följ med aktuella annonser på vår hemsida. På svenska ordnas olika informations- och diskussionstillfällen vid behov. Ta kontakt per telefon 050 522 0077.

Aktuella annonsers

Distanshandledning

Distanshandledning

Ätstörningscentrum erbjuder även hjälp på distans till exempel i form av videosamtal då specifik identifikation används. Med hjälp av videosamtal kan du få intensivt samtalsstöd även om du bor längre bort.

Vi använder även MealLogger-appen. MealLogger är en ny form av interaktiv matdagbok med hjälp av vilken du kan få feedback av våra specialister på dina måltider enligt överenskommen frekvens. Innehållet på feedbacken kommer man överens om med arbetaren och det kan vara allt från kommentarer kring måltidens innehåll till bearbetning av relaterade tankar. Med hjälp av MealLogger kan du även själv uppfölja dina framsteg i ditt ätande och samtidigt är det lättare för den professionella att lägga märke till eventuella förändringar. För att kunna använda MealLogger behöver du en smartphone (fungerar inte med windows-telefoner). MealLogger kan du fortsätta använda självständigt efter att vården på Ätstörningscentrum avslutas. Du kan läsa mer om MealLogger på MealLoggers hemsida.

Man kommer överens om eventuell användning av MealLogger på mottagningen. Priset baseras på hur brett servicen används.

Vårdmodeller som styr vårt arbete

Forskning har visat att den viktigaste faktorn i terapi är förhållandet till terapeuten och vid Ätstörningscentrum satsar vi i terapiarbetet på att bygga upp ett fungerande terapiförhållande. Ett gott terapiförhållande fungerar som grund för allt arbete. Klientens behov styr vilka terapeutiska metoder används och till vårt förfogande finns olika modeller för livshantering. Nedan hittar du beskrivningar av de modeller som används mest.

Kognitiv psykoterapi

Inom den kognitiva psykoterapin anser man att människans välmående påverkas starkt av hur hon tänker och ur vilka synvinklar. Tankesätt som skapar problem kallas skadliga eller dysfunktionella tankemodeller. Inom den kognitiva psykoterapin lär man sig känna igen de tankar och föreställningar som minskar på välmående och de som ökar på välmående. Man undersöker hur de skadliga tankesätten har uppstått och funderar tillsammans hurudana tankesätt som skulle främja välmående. Till slut övar man sig på att ersätta skadliga tankemönster med tankemönster som stöder hälsan. Mer information om kognitiv psykoterapi hittar du på Föreningen för Kognitiv Psykoterapi i Finland rf sidor.

Mindfulness

Mindfulness betyder medveten närvaro. I den här metoden tränar man närvaro i stunden på ett accepterande sätt. Enligt vetenskaplig forskning kan mindfulness vara en fungerande metod om man lider av psykiska men även fysiska problem. För personer som lider av ätstörningar har man utvecklat egna mindfulnessövningar, med hjälp av vilka man lär sig bemöta känslor, vara närvarande i kroppen samt identifiera sinnets rörelser och struktur. Mer information om mindfulness hittar du på Center for Mindfulness (CFM), Finland, sidor.

Lösningsfokuserad psykoterapi

Inom den lösningsfokuserade psykoterapin fokuserar man på patientens resurser och tänker att man blir frisk genom att man lär sig gestalta hur livet ser ut när man mår bra. I terapin funderar man tillsammans vilka steg man måste ta för att nå målen. Inom den lösningsfokuserade psykoterapin styr man i huvudsak uppmärksamheten mot framtiden och fokuserar inte på hur problemen uppstått. Vid Ätstörningscentrum förverkligas den lösningsfokuserade psykoterapin så att man vid sidan om också använder verktyg från den kognitiva psykoterapin. Mer information om lösningsfokuserad psykoterapi hittar du på RATKES sidor.

Hakomi

Hakomi är en kroppspsykoterapi som grundar sig på mindfulness och beskrivs som en styrd självobservationsmetod. Mindfulness förbättrar människans förmåga att urskilja händelser i sinnet och kroppen. Med hjälp av Hakomi är det möjligt att detaljerat urskilja inre händelser och hitta nya, tidigare omedvetna sidor i sig själv. Inom Hakomi tänker man att alla livserfarenheter lagras i kroppen som olika sorters spänningar. I Hakomi utnyttjar man kroppens visdom genom att låta dess förnimmelser styra fokus till psykets inre. Mer information om Hakomi finns på Hakomi Institutes sidor och Hakomi Educational Materials sidor.

Är du oroad över din eller en närståendes situation eller vill du veta mera?

Är du oroad över din eller en närståendes situation eller vill du veta mera? Ring den kostnadsfria rådgivningstelefonen 050 522 0077.