Kirjoittaja:
Hanna-Kaisa Raninen, Liikuntatieteiden maisteri (liikuntapsykologia)


Tästä osiosta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Urheilu mielen hyvinvoinnin voimavarana
Urheilumaailman kuormitustekijät
Kehonkuva ja psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan psyykkiset taidot


Urheilijan psyykkinen hyvinvointi ja mielen taitojen opettelu on tärkeää omassa lajissa menestymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Jokainen urheilija kohtaa urallaan vastoinkäymisiä, sekä vaikeita tunteita ja ajatuksia. Urheilijan on tärkeää tunnistaa omat voimavaransa ja stressitekijänsä, sekä oppia mielen taitoja, joilla omaan oloon voi jo ennaltaehkäisevästi vaikuttaa. 

Psyykkisten taitojen harjoittelulla urheilija voi lisätä itsetuntemustaan, opetella tunteiden ja ajatusten säätelyä, parantaa palautumistaan, sekä tasapainottaa urheilua ja muuta elämää. Hyvät psyykkiset taidot lisäävät myös urheilijan joustavuutta ja suvaitsevaisuutta itseä ja muita kohtaan ja antavat mahdollisuuden ohjata elämää itselle sopivaan suuntaan.


Urheilu mielen hyvinvoinnin voimavarana

Urheilulla ja fyysisellä aktiivisuudella on monia myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Urheilu lievittää stressiä, sekä suojaa masennukselta ja ahdistukselta. Lisäksi se edesauttaa vankan itsetunnon kehittymistä. Säännöllinen fyysinen harjoittelu auttaa tunnistamaan ja säätelemään tunteita ja selkiyttämään ajatuksia. Lisäksi hyvä kunto auttaa jaksamaan ja antaa energiaa urheilun ulkopuoliseen elämään. 

Toimivat sosiaaliset suhteet ja samanhenkiseen yhteisöön kuuluminen ovat olennaisia hyvinvointiimme vaikuttavia tekijöitä. Urheilun kautta luodut myönteiset ihmissuhteet lisäävät elämäntyytyväisyyttä. Harjoittelu ja kilpaileminen taas opettavat sinnikkyyttä ja vastoinkäymisten kohtaamista, sekä tiimityötä ja vuorovaikutustaitoja. 

Ylipäätään urheilu ja liikunta nostavat mielialaa. Oman lajin ja intohimon löytäminen ovat itsessään arvokkaita ja iloa tuottavia asioita. 


Urheilumaailman kuormitustekijät

Urheilijan on hyvä tunnistaa urheilijan elämässä tyypillisesti vaikuttavia stressitekijöitä. Urheilumaailmassa on joitakin erityispiirteitä, jotka voivat altistaa ylikuormittumiselle, sekä esimerkiksi syömisen häiriintymiselle. 

Kilpailu- ja menestyspaineet ovat olennainen osa urheilijan arkea. Urheilija haluaa yltää omiin ja ympäristön asettamiin odotuksiin kehittymisestä ja menestyksestä. Media seuraa aktiivisesti urheilijan suorituksia ja asettaa odotuksia kilpailumenestykselle. Lisäksi urheilijan tärkein työväline, eli keho ja sen ulkonäkö, ovat usein kommentoinnin, katseiden ja arvostelun kohteena sekä mediassa, sosiaalisessa mediassa, että lajia seuraavassa yleisössä. 

Epäonnistunut vuorovaikutus oman joukkueen jäsenen tai valmentajan kanssa, oman roolin tai vastuualueen muutos epäsuotuisaan suuntaan, tai tuen puute omalta seuralta voivat lisätä urheilijan kokemaa urheiluorganisaatiosta johtuvaa kuormaa.

Urheilijan henkilökohtaisessa elämässä työn ja opiskelun järjestely, mahdolliset taloushuolet, sekä sosiaalisten suhteiden hoitaminen kiireisen urheiluarjen ohessa voivat aiheuttaa ristiriitoja. Lisäksi urheilijan perfektionismi, matala itsetunto ja heikko kehon arvostus voivat aiheuttaa mielen kuormittumista tai ahdistusta. 

Näiden tekijöiden vaikutus urheilijan elämään riippuu tilanteesta ja yksilöstä. On normaalia, että psyykkinen hyvinvointi vaihtelee elämänkaaren aikana. Toimiessaan hyvin monet edellä mainituista tekijöistä ovat urheilijalle merkittäviä vahvuuksia ja voimavaroja.

Turvalliset valmennussuhteet, oikein asetetut tavoitteet, riittävä paine kisatilanteessa, hyvä vuorovaikutus joukkuekavereiden kanssa ja sosiaalisista suhteista saatu tuki suojaavat kuormitukselta ja mahdollistavat omassa lajissa menestymisen. Korkea motivaatio ja tahto jatkuvasti kehittyä ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka auttavat urheilijaa saavuttamaan tavoitteitaan. 

Liialliselta kuormitukselta suojaavia tekijöitä:

 • Turvalliset valmennussuhteet
 • Oikein asetetut tavoitteet
 • Riittävä paine kisatilanteessa
 • Hyvä vuorovaikutus joukkuekavereiden kanssa
 • Sosiaalisista suhteista saatu tuki

Kehonkuva ja psyykkinen hyvinvointi

Urheilumaailma itsessään on vertaileva. Mahdollisuuksia verrata itseään ja kehoaan kilpakumppaneihin tai harjoituskavereihin on jatkuvasti. Urheilijalle keho on tärkeä työväline ja tämä voi altistaa liialliseen oman ja muiden kehojen tarkkailuun. Riski on suurentunut lajeissa, joissa kehon suorituskyvyn lisäksi tärkeää on myös kehon estetiikka. Vertailu voi tuottaa myönteisiä tunteita, kuten ihailua ja motivaatiota kehittyä oman lajin vaatimuksissa. Sosiaalinen vertailu aiheuttaa kuitenkin usein myös kateutta ja ahdistusta omasta kehosta, sen ominaisuuksista ja ulkonäöstä.

Urheilija sisäistää tiedostamattaan nopeasti oman lajiympäristönsä ja yhteiskunnan asettaman ulkonäköideaalin. Mitä vahvemmin nämä mallit on sisäistetty, sitä vahvemmin urheilija sitoo oman arvonsa kehonsa ulkonäköön. Mikäli urheilija kokee oman kehonsa mallin poikkeavan usein täysin saavuttamattomasta ideaalista, sitä herkemmin hän kokee kelpaamattomuutta ja arvottomuutta. Oman kehon jatkuva tarkkailu vie psyykkistä energiaa, joka voisi olla käytössä muualla. 

Miksi oman kehon arvostus on tärkeää? Myönteinen kehonkuva tarkoittaa oman kehon ja sen toiminnan arvostamista ja siihen lempeästi suhtautumista riippumatta siitä, miten se vertautuu muihin. Omaan kehoonsa arvostavasti suhtautuvat kokevat suurempaa tyytyväisyyttä elämäänsä, ovat optimistisempia tulevasta, selviytyvät paremmin vaikeuksista ja kokevat olevansa onnellisempia kuin kehotyytymättömyyttä kokevat.

Tärkeää on myös ymmärtää, että oman kehon arvostaminen auttaa kehon sisäisten signaalien paremmassa tunnistamisessa ja kuuntelussa, sekä urheilijan korkean motivaatiotilan ylläpitämisessä. Oman kehon arvostuksen ollessa matala, alttius urheilijan häiriökäyttäytymiseen kuten liialliseen harjoitteluun ja epäterveiden painonpudotuskeinojen käyttöön kasvaa merkittävästi.     

Kehon toiminnallisuuteen keskittymisen on huomattu useissa tutkimuksissa suojaavan sekä urheilijoita että vähän liikkuvia negatiivisen kehonkuvan haitoilta ja lisäävän oman kehon arvostusta. Tyypillisesti urheilijat raportoivatkin suurempaa tyytyväisyyttä omaan kehoonsa kuin vähän liikkuvat. Urheilu itsessään siis myös edistää yksilön psyykkistä hyvinvointia keskittymällä kehoon instrumenttina. 

Sosiaalisen median vaikutus kehonkuvaan ja psyykkiseen hyvinvointiin

Nykypäivänä osa urheilijoista ylläpitää urheilijabrändiään myös sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median runsas käyttö ja siellä näkyvä yksipuolinen, kiillotettu ja yleensä onnistumisten juhlimiseen keskittyvä sisältö lisää usein painetta siitä, millainen menestynyt urheilija on, miten kuuluisi harjoitella ja miltä ulkoisesti kuuluisi näyttää.

Urheilija voi altistua somessa julkisen työn tekijänä myös oman kehonsa kommentoinnille. Myönteistenkään kommenttien lukeminen ei tutkimusten mukaan lisää kehoarvostusta, vaan päinvastoin, jopa vähentää sitä. 

Niin sanottujen “fitspiration”, eli urheilullisten vartalokuvien selailu voi tutkimusten mukaan vaikuttaa haitallisesti yksilön mielialaan ja heikentää oman kehon arvostusta. Urheilijat seuraavat sosiaalisessa mediassa usein toisia urheilijoita, joten riski kehotyytymättömyyden kokemiseen on suurentunut. Toisaalta kuvat urheilijoista kilpailutilanteissa ja suorittamassa omaa lajiaan tuntuvat lisäävän urheilijan itseluottamusta ja kehotyytyväisyyttä. On siis väliä, millaisia kuvia katselee.

Vertailu on mielelle luonnollista ja normaalia toimintaa. Sitä onkin vaikea lopettaa vain niin päättämällä. Sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, vertailukohteita on kuitenkin loputtomasti. Kuvasisällön kriittinen rajaaminen ja kuvavirran selailun vähentäminen näyttäisivät olevan hyödyllisiä keinoja oman kehoarvostuksen lisäämisessä. 

On tärkeää ymmärtää, ettei jatkuva kehomyönteisyys ole inhimillisesti mahdollista. Jokaisella on päiviä, jolloin oma keho ei tunnu täysin omalta ja siitä löytyy kritisoitavaa. Tärkeintä tällöin onkin, miten myötätuntoisesti ja lempeästi osaa omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa suhtautua. Pystynkö hengittämään ja pysähtymään näiden negatiivisten tunteiden ja ajatusten äärelle antamatta niiden ohjailla toimintaani (esim. tekemällä ylimääräisen harjoituksen tai rajoittamalla syömistä)? 

Omat tunteet ja ajatukset eivät ole totuuksia, joiden mukaan täytyy välttämättä toimia. Siksi esimerkiksi tietoisuustaitojen ja itsemyötätunnon harjoittelu ovat urheilijalle tärkeitä psyykkisiä taitoja. 


Urheilijan psyykkiset taidot

Kuka minä olen? 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi edellyttää hyvää itsetuntemusta. Itsetuntemus on ymmärrystä siitä, kuka ja millainen olen ja tämän hyväksymistä. Itsensä hyvin tunteva ymmärtää vahvuutensa, tunnistaa onnistumisensa ja juhlii niitä. Hän näkee realistisesti rajoitteensa, kehittymisen paikkansa ja hyväksyy epätäydellisyytensä. Hyvään itsetuntemukseen kuuluu lisäksi omien ja muiden tunteiden ymmärtäminen ja tunnistaminen, sekä koko koetun tunnekirjon hyväksyminen. 

Itsetuntemusta tarvitaan oman näköisen arjen rakentamiseen. Se on kuin kompassi, joka ohjaa oikeaan suuntaan. Jos ei tunne itseään ja omia tarpeitaan ja halujaan, on vaikea tuntea tyytyväisyyttä tai iloa saavutuksistaan. Tällöin voi vahingossa päätyä toteuttamaan jonkun toisen ideaalia hyvästä elämästä. Tai alkaa tavoitella asioita, joita muut odottavat, sen sijaan, että tekisi asioita omasta halustaan.

Omaa itsetuntemusta voi kehittää pysähtymällä tutkiskelemaan tunteitaan ja ajatuksiaan: millainen minä olen ja mitä minä tarvitsen voidakseni hyvin? Parempaa itsetuntemusta voit harjoitella esimerkiksi päiväkirjaa kirjoittamalla, keskustelemalla sinut tuntevien läheisten kanssa tai tietoisuus- ja läsnäoloharjoituksilla. 

Itsetunto ja itseluottamus

Hyvä itsetuntemus, itsensä arvostus ja kunnioitus ovat hyvän itsetunnon rakennuspalikoita. Hyvään itsetuntoon kuuluu itsensä ja ominaisuuksiensa hyväksyminen ja arvostaminen. Hyvä itsetunto auttaa olemaan lempeämpi itselle ja muille, sekä mahdollistaa oman näköisen elämän elämisen siten, ettei ole liiaksi muiden mielipiteiden ohjailtavissa.

Terve itsetunto ei tarkoita itsevarmasti käyttäytymistä, tai sitä, että ei koskaan lannistu. Hyvä itsetunto sen sijaan auttaa sietämään epäonnistumisia paremmin, oppimaan virheistään ja silti arvostamaan itseään inhimillisenä ihmisenä. Kun itsetunto on kohdillaan, luottaa kykyihinsä ja taitoihinsa. Tällöin osaa asettaa itselleen sopivia tavoitteita ja uskoo, että saavuttaa ne. Hyvä itseluottamus myös ohjaa ponnistelemaan itselle tärkeiden asioiden eteen.

Itsetuntoa ja -luottamusta voi vahvistaa kartoittamalla vahvuuksiaan. Missä olen onnistunut ja mitä taitojani tuolloin käytin? Entä mistä minua usein kehutaan ja kannustetaan? Kysy ystävältäsi tai perheenjäseneltäsi vahvuuksistasi, mitä he kertovat sinusta? Itsetuntoa voi vaalia myös panostamalla läheisiin, turvallisiin ihmissuhteisiin, joissa saa olla oma itsensä ja joissa tuntee olonsa kannustetuksi. 

Hyvä itsetuntemus, itsensä arvostus ja kunnioitus ovat hyvän itsetunnon rakennuspalikoita.

Tunteiden ja ajatusten säätely ja tietoisuustaidot

Tietoisuustaidot auttavat säätelemään ajatuksia ja tunteita, sekä hallitsemaan stressiä. Tietoisuustaitojen harjoittelusta on apua myös keskittymiseen, tunteiden tunnistamiseen, sekä kehon signaalien kuunteluun.

Tietoisuus- ja läsnäoloharjoittelun tavoitteena on tulla tietoiseksi mielen normaaleista toimintatavoista. Usein lähdemme ajatusten ja tunteiden vietäviksi, murehdimme mennyttä tai huolehdimme tulevasta. Tietoisuustaitojen harjoittelulla voi oppia hyväksymään kehon tuntemukset, ajatukset ja tunteet sellaisena kuin ne ovat, ilman tuomitsemista. 

Harjoittelun avulla oppii ymmärtämään, että ajatukset ja tunteet eivät ole käskyjä, vaan ne muuttuvat ja vaihtuvat jatkuvasti. Kyky tarkkailla oman mielen toimintaa ja tulkintoja on olennainen itsensä ja kehonsa arvostuksen opettelussa. Tietoisuustaitoja voi harjoitella hengitykseen keskittymällä, ympäristöä tarkkailemalla tai kehon tuntemuksia kuunnellen. Hyviä harjoituksia näihin liittyen löytyy esimerkiksi Oivamielen sivuilta.

Kohtele itseäsi kuin parasta ystävääsi

Oletko koskaan huomioinut kuinka puhut itsellesi? Miten kohtelet itseäsi esimerkiksi epäonnistumisen hetkellä? Usein sisäinen puheemme saattaa olla hyvinkin tuomitsevaa ja jyrkkää ja sanomme itsellemme asioita, joita emme koskaan sanoisi kaverille – oli sitten kyse virheiden tekemisestä tai ulkonäöstä. 

Itsemyötätunto on sitä, että on kiltti ja ymmärtäväinen itselleen sättimisen ja kritisoinnin sijaan. Itsemyötätunto on myös kykyä ymmärtää oman kärsimyksemme yleismaailmallisuus. Myös muut kokevat täsmälleen samoja tunteita, emmekä ole niiden kanssa yksin ja eristyksissä. 

Moni pelkää, että myötätunto itseä kohtaan johtaa itsekurin loppumiseen, motivaation laskuun ja sitä kautta kehittymisen ehtymiseen. Oman tekemisen realistinen analysointi ja kriittinen ajattelu ovat tärkeitä taitoja, eivätkä ne ole ristiriidassa itseensä lempeästi suhtautumisen kanssa. Itsemyötätunto kasvattaa kykyä selvitä vastoinkäymisistä ja parantaa yleistä elämänlaatua. 

Ensi kerralla, kun huomaat soimaavasi itseäsi jostakin asiasta, mieti, miten kohtelisit samassa tilanteessa parasta ystävääsi? Ehkä ensin kuuntelisit ystävääsi rauhassa, kertoisit hänelle, että kaikki tekevät joskus virheitä ja sen jälkeen pyytäisit ystävääsi tekemään kanssasi jotain mukavaa, lähtemään vaikka ulos kävelylle. Voisitko suoda tätä lempeää kohtelua myös itsellesi?

Resilienssi

Resilienssi on sinnikkyyttä ja kykyä selviytyä muutoksista ja takaiskuista. Resilienssi auttaa kohtaamaan vaikeat paikat ja kriisit mahdollisuuksina kasvaa ja kehittyä. Resilientti urheilija on joustava, eli pystyy mukautumaan muuttuviin tilanteisiin ja miettimään uusia toimintatapoja. Hänellä on kyky käsitellä vaikeita tunteita, ottaa vastuuta itsestään ja teoistaan ja siirtyä tämän jälkeen miettimään ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin. Resilienssiin kuuluu myös kyky pyytää apua ja hakea tukea läheisistä, sekä säilyttää realistisen optimistinen asenne tulevaan. 

Resilienssi on taito, jota voi harjoitella. Itsetuntemusta lisäämällä urheilija tunnistaa omat vahvuutensa, joihin nojata muutoksen hetkellä. Tietoisuus- ja läsnäolotaidot, sekä itsemyötätunto auttavat myös selviytymiskyvykkyyden rakentumista. Omien arvojen kirkastaminen ja tutkiskelu auttavat suuntaamaan toimintaa ja asettamaan tavoitteita itselle mielekkääseen suuntaan. Lisäksi kannustavien ja myönteisten ihmissuhteiden ylläpitäminen, sekä muiden auttaminen kasvattavat resilienssiä.

Resilienssi on sinnikkyyttä ja kykyä selviytyä muutoksista ja takaiskuista. Resilienssi auttaa kohtaamaan vaikeat paikat ja kriisit mahdollisuuksina kasvaa ja kehittyä.


Tämän osion lähteet: 

 • American Psychological Association APA. Building your resilience. Viitattu 22.9.2020 https://www.apa.org/topics/resilience. 
 • Braun T., Park C., Gorin A. (2016). Self-compassion, body image, and disordered eating: A review of the literature. Body Image 17, 117-131. 
 • Defeciani L. Eating Disorders and Body Image Concerns Among Male Athletes. Clinical Social Work Journal (2016), 44, 114-123. 
 • Hanton S., Fletcher D. & Coughlan G. Stress in elite sport performers: a comparative study of competitive and organizational stressors. Journal of Sport Sciences 2005, 23:10, 1129-1141. 
 • Human K., McHugh E., Wells D., Watson C., King C. (2012). The effect of viewing ultra-fit images on college women’s body dissatisfaction. Body Image vol. 9, issue 1, 50-56.
 • Mulgrewa K., Stalleya N., Tiggemann M. (2017). Positive appearance and functionality reflections can improve body satisfaction but do not protect against idealized media exposure. Body Image 23, 126-134.
 • Neumark-Sztainer D., Paxton S., Hannan P.J., M. Haines J., Story M. (2006). Does Body Satisfaction Matter? Five-year Longitudinal Associations between Body Satisfaction and Health Behaviors in Adolescent Females and Males. Journal of Adolescent Health 39, 244-251. 
 • Noblet Andrew J. & Gifford Sandra M. The Sources of Stress Experienced by Professional Australian Footballers. Journal of Applied Sport Psychology 22 (2002), issue 1. 
 • Pearson A., Follett V., Hayes S. (2012). A Pilot Study of Acceptance and Commitment Therapy as a Workshop Intervention for Body Dissatisfaction and Disordered Eating Attitudes. Cognitive and behavioral practice 19 (2012), 181-197. 
 • Slater A., Varsani N., Diedrichs P. (2017). #fitspo or #loveyourself? The impact of fitspiration and self-compassion Instagram images on women’s body image, selfcompassion, and mood. Body Image (22), 87-96. 
 • Smith L.R. (2016) What’s the Best Exposure? Examining Media Representations of Female Athletes and the Impact on Collegiate Athletes’ Self-Objectification. Communication and Sport, vol 4(3), 282-302. 
 • Soulliarda Z.S.,, Kauffmana A.A., Fitterman-Harris H.F., Perry J.E. & Ross M.J (2019).Examining positive body image, sport confidence, flow state, and subjective performance among student athletes and non-athletes. Body Image 28, 93-100. 
 • Tiggeman M., Hayden S., Brown Z. & Veldhuis J. The effect of Instagram likes on women’s social comparison and body dissatisfaction. Body Image 26 (2018), 90-97.
 • Tiggeman M. & Barbato I. “You look great!” The effect of viewing appearance related Instagram comments on women’s body image. Body Image 28 (2018), 61-66. 
 • Wilson R.E., Latner J.D., Hayashi K. (2013). The role of body image in psychological and physical functioning. Body Image 10, 644-647. 
 • Positivepsychology.com. Self-awareness skills.  https://positivepsychology.com/self-awareness-theory-skills/. Viitattu 16.9.2020
 • Nyyti Ry. Tunteet, itsetuntemus ja itsetunto. http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/luku5.pdf. Viitattu 16.9.2020
 • Weinberg R.S. & Gould W. (2017) Foundations of Sport and Exercise Psychology. Human Kinetics. 6th edition.

2.12.2020