Kirjoittajat:
Satu Linnasalmi, Toimintaterapeuttiopiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Hanna Salo, Toimintaterapeuttiopiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Tästä osiosta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Elämänhallinnan perusteet
Urheilijan arki
Urheilijaidentiteetti
Urheilu-uran lopettaminen


Elämänhallinnan perusteet

Hyvät elämänhallintataidot auttavat urheilijaa selviämään arjesta ja harjoituksista niin urheilu-uran aikana kuin sen päätyttyäkin. Urheilija voi kohdata arjessaan stressiä ja kuormitusta, epäonnistumisia tai loukkaantumisia. Kaikki suunnitelmat eivät aina mene niin kuin urheilija toivoisi. Uran päättyminen voi tapahtua yllättäen. Näihin haastaviinkin tilanteisiin ja vastoinkäymisiin on helpompi reagoida, kun on tunne siitä, että voi vaikuttaa asioihinsa ja muuttaa olosuhteita itselleen suotuisiksi. Tätä elämänhallinta pitkälti onkin: uskoa itseensä, kykyä nähdä elämän mielekkyys ja taitoa sopeutua muutoksiin. 

Elämänhallintataidot kehittyvät elämän aikana, mutta niitä voi myös tietoisesti harjoittaa. Esimerkiksi ajankäyttöä, tunnetaitoja, itsetuntoa, stressinhallintaa, harjoittelun monipuolistamista, sekä levon ja rentoutumisen lisäämistä voi ja kannattaa kehittää, sillä nämä kaikki edesauttavat myös kehittymistä urheilijana.

Näillä sivuilla keskitymme etenkin urheilijan arkeen ja ajankäyttöön, urheilijaidentiteettiin ja urheilu-uran lopettamiseen elämänhallinnan näkökulmasta.


Opiskelijoiden hyvinvointia edistävän Nyyti ry:n sivuilta Opi elämäntaitoa -osiosta löydät halutessasi lisätietoa, vinkkejä ja välineitä hyvinvoinnin ja elämäntaitojen vahvistamiseen.


Urheilijan arki

Urheilijan ajankäyttö

Urheilijan arki rakentuu luonnollisesti kisa-aikataulujen ja harjoittelun ympärille. Elämän eri osa-alueiden toimintojen tasapaino tukee hyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi työ, lepo, itsestä huolehtiminen ja vapaa-aika. Urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukee riittävän levon, ravitsemuksen, harjoittelun ja vapaa-ajan tasapainoisuus. Jokaisella on omia tapoja ja rutiineja, jotka säätelevät ajankäyttöämme ja luovat tavan toimia. Tavat ovat kuin opittuja sääntöjä, joiden puitteissa toimimme luontevasti, kun ympäristö on meille tuttu. 

Opiskelu- ja työelämä ovat usein kiinteä osa urheilijan ajankäyttöä. Nämä ovat myös merkityksellisiä asioita, koska mahdollisesti urheilu-uran päättyessä nämä kannattelevat elämässä eteenpäin. Urheilija voi nähdä itsensä ensisijaisesti urheilijan roolissa, mutta eri ympäristöissä urheilija toimii myös muiden roolien mukaisesti, kuten opiskelijana, työntekijänä, ystävänä, tai läheisenä. Kaikkia rooleja ei kuitenkaan tarvitse suorittaa koko ajan täydellisyyttä tavoitellen.

Eri rooleissa toimiminen ohjaa myös sitä, mihin urheilija käyttää aikansa. Uran aikana ajankäyttöä määrittelevät usein harjoitukset, kilpailut ja muu urheiluun liittyvä toiminta, jolloin arjen toimintoihin liittyvät muut velvollisuudet saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Urheilijan perhe saattaa tukea niin paljon urheilijaa, ettei kenties esimerkiksi ruoan valmistuksesta tai pyykeistä tarvitse huolehtia. Arjen toimivuuden kannalta olisi kuitenkin hyvä, että arjen perusasioita, kuten pyykinpesua, laskujen maksamista, ruoanlaittoa sekä muita velvoitteita oppisi hoitamaan myös itsenäisesti. Nämä ovat tärkeitä elämäntaitoja myös myöhemmässä elämänvaiheessa ja itsenäisessä arjessa.

Urheilijan kannattaa olla itselleen armollinen ja huomioida ajankäytössään, että joskus tarvitaan aikaa vain olla.

Urheilijan kannattaa pohtia omaa ajankäyttöään siten, että aikaa jää myös urheilun ulkopuolisiin asioihin, kuten kavereille ja läheisille, sekä muille sosiaalisille suhteille. Toimiva sosiaalinen verkosto tukee urheilijan mielen hyvinvointia.  Ajankäytössä kannattaa huomioida myös opiskelujen ja töiden vaatima aika viikkorytmissä. Moni urheilija suorittaa opintoja jo urheilu-uran aikana, jolloin on tutkitusti helpompi jatkaa eteenpäin myös urheilu-uran päättyessä.

Urheilun, opiskelun/töissä käymisen ja vapaa-ajan suhteen on hyvä olla tasapainossa. Nämä kaikki ovat arjen voimavaroja, jotka tukevat urheilijan jaksamista niin urheilu-uralla kuin sen jälkeenkin. Monipuolinen arki helpottaa haasteiden, pettymysten ja vaikeiden tilanteiden kohtaamista myös urheilussa, kun välillä ajatukset voi kohdistaa urheilun ulkopuolisiin asioihin. Erilaisista sosiaalisista suhteista saattaa löytyä tukea, kun asioita tarkastelee urheilijan roolin ulkopuolisista näkökulmista. Urheilijan on hyvä miettiä, millaisten asioiden tekemisestä nauttii, mistä saa voimavaroja arkeen ja mitä muita urheilun ulkopuolisia mielenkiinnonkohteita voisi löytää.

Uni ja vuorokausirytmi

Riittävä ja laadukas uni ovat avaintekijöitä kehittymisessä ja urheilusuorituksista palautumisessa. Harjoitusten, töiden, opiskeluiden ja vapaa-ajan yhteensovittamista on järkevää suunnitella niin, että levolle ja palautumiselle jää riittävästi aikaa, eikä kiireeseen jouduta vastaamaan unen kustannuksella. Unen väheneminen ja unen laadun heikkeneminen esimerkiksi pidentävät palautumisaikaa, lisäävät ylirasittumisriskiä, heikentävät vastustuskykyä ja lisäävät loukkaantumisriskiä. Säännöllinen elämänrytmi helpottaa laadukkaan ja riittävän unimäärän saamista.


Lisätietoja unesta ja vinkkilistan urheilijan hyvään uneen löydät Terve Urheilija -ohjelman sivuilta.


Harjoittelun ja levon rytmitys sekä monipuolisuus

Urheilijan kehittyminen vaatii sopivassa suhteessa monipuolista harjoittelua ja lepoa. Pelkät kovat harjoitusärsykkeet eivät takaa urheilijan kehittymistä, sillä kehittyminen vaatii kovien harjoitusjaksojen jälkeen palautumisjakson, jonka aikana harjoituksen kohteena ollut ominaisuus vahvistuu.

Harjoittelua on järkevää rytmittää niin päivä- kuin viikkotasolla kevyempiin ja kovempiin jaksoihin, ottaen huomioon myös muun elämän vaatimukset. Tämä auttaa hallitsemaan kokonaisuutta, jolloin kuormitusta ei pääse kasautumaan liikaa. Harjoittelun on hyvä olla monipuolista ja sisältää eri elinjärjestelmiä kuormittavia harjoituksia, muun muassa kestävyys-, nopeus- ja voimaharjoittelua. Alku- ja loppuverryttelyt, huoltavat harjoitteet, sekä liikkuvuusharjoittelu auttavat ehkäisemään liiallista kuormittumista.


Lisätietoja palauttavasta ja huoltavasta harjoittelusta, sekä monipuolisen harjoittelun tärkeydestä löydät Terve Urheilija -ohjelman sivuilta.


Urheilijaidentiteetti

Mitä urheilijaidentiteetti tarkoittaa?

Urheilijan identiteetti voidaan määritellä tarkoittavan urheilijan omaa käsitystä roolistaan urheilijana.  Siihen liittyy henkilökohtainen kokemus siitä, kuka olen, mitä tunnen ja mitä ajattelen urheilijana. Urheilijan identiteetti on yhteydessä myös urheilu-uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Vahva urheilijaidentiteetti liittyy positiivisesti urheilijan suorituskykyyn uran aikana ja on siten tavoiteltavaa. Monissa urheilijoiden identiteettiä tutkivissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että korkeaksi koettu urheilijan identiteetti saattaa merkittävästi lisätä sopeutumisvaikeuksia urheilu-uran jälkeisessä elämäntilanteessa. Heikompi urheilijaidentiteetti taas näyttäisi olevan yhteydessä helpommaksi koettuun siirtymävaiheeseen.

Asteittainen urheilijan identiteetin häivyttäminen tukee siirtymävaihetta, sekä antaa tilaa identiteetin kehittämiselle ja erilaisten roolien omaksumiselle. 

Käsityksemme siitä, millaisena näemme itsemme, ovat vahvasti sidoksissa tottumuksiin tehdä asioita opituilla tavoilla sekä uskomuksiin niiden merkityksellisyydestä.

Identiteetti muokkautuu läpi elämän

Urheilu-uran päätyttyä ja uuden elämäntilanteen edessä seuraavat kysymykset saattavat nousta mieleen: Kuka minä olen ja keneksi haluan tulla? Identiteetti ei ole muuttamaton, vaan se nähdään jatkuvana prosessina läpi koko elämän. Uusien mielenkiinnon kohteiden, tekemisen tai roolien löytäminen ovatkin keskeisiä tekijöitä identiteetin uudelleenmäärittelyn sekä elämänhallinnan näkökulmasta. 

Identiteettityö on prosessi, jonka voidaan ajatella jatkuvan läpi elämän. Identiteetin kehittämisen tueksi olisi hyvä vahvistaa itsetuntemustaan sekä tunnistaa itselleen tyypillisiä toimintatapoja ja tottumuksia. Yhdenlaiseen minäkuvaan kiintyminen voi jarruttaa identiteetin kehittymistä muuttuvissa elämäntilanteissa. Identiteettityön kannalta olisi keskeistä pysähtyä tarkastelemaan sitä, keneksi haluaa tulla ja millaisten tekojen kautta se on mahdollista saavuttaa.   

Urheilutaustasta on hyötyä 

Urheilu-uran aikana opittuja elämänhallinnan taitoja, kuten vastuullisuutta, päämäärätietoisuutta, tai tunnollisuutta voi pitää vahvuuksina ja siten hyödyntää urheilutaustaa myös muilla elämän osa-alueilla. Identiteetti rakentuu myös suhteessa muihin ihmisiin ja erilaisiin ryhmiin kuulumisesta. Urheilu-uran jälkeisessä elämäntilanteessa uusien harrastus-, työ- tai opiskeluympäristöjen avulla voi rakentaa sosiaalisia verkostoja, joiden avulla identiteettiä on myös mahdollista kehittää.

Itselleen merkitykselliseen ja tärkeään toimintaan osallistuminen tukee hyvinvointia ja heijastuu positiivisesti identiteettiin.

Urheilu-uran lopettaminen

Urheilu-uran päättyminen on suuri muutos urheilijan koko elämässä. Lopettamisen syyt voivat olla moninaisia ja päätös lopettaa voi perustua suunnitelmalliseen ja vapaaehtoiseen urheilu-uran päättämiseen, tai johonkin pakottavaan tilanteeseen, kuten loukkaantumiseen.

Sopeutuminen arjen rutiinien ja tottumusten muuttumiseen ei aina ole helppoa ja uusien toimintamallien muotoutuminen vie aikaa.

Jokainen urheilija varmasti toivoo, että kykenisi saavuttamaan haluamansa tavoitteet muutoksesta huolimatta, suunnittelemaan tulevaisuutta, sekä huomaamaan tilanteen positiiviset puolet. Tutkimusten mukaan urheilijoiden, jotka sitoutuvat pohtimaan jo hyvissä ajoin urheilu-uran aikana uran mahdollista päättymistä, on todettu selviävän uuden vaiheen tuomista muutoksista nopeammin.

Nuorena urheilu-uran päättyminen voi tuntua kaukaiselta ajatukselta, mutta tällöin vanhempien ja valmentajien on rohkaistava ajattelemaan elämää myös urheilu-uran jälkeen. Urheilu-uran päättymiseen liittyvät vahvasti myös tulevaisuuden ammatilliset haaveet työurasta tai siihen kouluttautumisesta, mistä löytää uusia mielenkiinnonkohteita, mitä sosiaalisille verkostoille tapahtuu ja miltä nämä kaikki muutokset tuntuvat mielessä. Kaiken kaikkiaan muutoksesta selviytymisen jälkeen urheilijan on mahdollista olla entistä vahvempi ja toimintakykyisempi omassa arjessaan. 

Urapolut

Ammatillisia urahaaveita on hyvä pysähtyä pohtimaan ajoissa. Ammatillisen urakehityksen hahmottamiseen urheilija voi kaivata ohjausta nähdäkseen paremmin omat vuosien urheilukokemuksen tuomat vahvuutensa ja taitonsa työelämässä. Ammatillista ohjausta voi saada esimerkiksi työhönvalmentajilta, ammatinvalintapsykologeilta, tai muilta terveysalan ammattilaisilta.

Vuosien aktiivinen urheileminen kasvattaa monia taitoja, kuten päämäärätietoisuutta, ajanhallintaa ja tiimitaitoja. Jo urheilu-uran aikainen ammatillinen kouluttautuminen sekä korkea koulutustaso avaavat enemmän mahdollisuuksia urapoluille aktiivisen urheilu-uran päättyessä ja sitä kautta sopeutumisvaikeudet voivat olla vähäisempiä. Erilaiset työharjoittelut tai urheiluvalmennustoiminta voi olla myös mahdollisia. 


Suomalaisessa urheilussa pyritään siihen, että urheilija voisi yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai työuransa. Tästä kaksoisuraksi kutsutusta ajattelutavasta löydät lisätietoja Olympiakomitean sivuilta.


Uusien mielenkiinnon kohteiden löytäminen 

Urheilijan keho ja mieli ovat tottuneet fyysiseen aktiivisuuteen, joten urheilukuormaa arjessa kannattaisi mahdollisuuksien mukaan vähentää asteittain. Urheilijan mieli ehtii muutosprosessiin mukaan ja on aikaa miettiä, mihin haluaa aikansa käyttää seuraavaksi, tai mikä harrastus vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mielenkiinnon kohteita voi löytyä ihan läheltäkin arkisista asioista, joihin ei ole ollut ennen aikaa, kuten ruoanlaitosta, ulkoilusta luonnossa tai pienimuotoisemmasta oman lajin harrastamisesta. Urheilija voi miettiä, onko lapsuudessaan harrastanut jotain, mitä haluaisi jatkaa nyt, tai olisiko kiva kokeilla jotain itselle täysin uutta urheilulajia.

Ajankäyttö joihinkin asioihin muuttuu ja ammattimaisen harjoittelun väheneminen vapauttaa vuorokaudesta aikaa uusille asioille. Sopeutuminen uran lopettamiseen voi helpottua, jos pitää arkensa urankin jälkeen sopivan kiireisenä.

Urheilu-uran päättyminen ei tarkoita automaattisesti, että kaikesta urheiluun liittyvästä joutuu luopumaan. Liikkuminen edistää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja urheilu saakin jäädä pysyväksi osaksi loppuelämää. Itselle tärkeän lajin parissa voi jatkaa myös uusissa rooleissa, esimerkiksi valmentajana, huoltajana tai tuomarina.

Sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset verkostot ja mielenkiinnon kohteet olisi hyvä jo uran aikana pitää mahdollisimman laajana ja monipuolisena, huomioiden myös urheilun ulkopuoliset asiat, jotta uran päättyessä ei tipahtaisi tyhjiöön.

Vääjäämättä urheilija voi tuntea haikeutta urheilupiirien sosiaalisen kanssakäymisen vähenemiseen, mutta uusien mielenkiinnonkohteiden sekä opiskelu- tai työympäristöjen kautta elämään tulee uusia vuorovaikutussuhteita. Nämä vuorovaikutussuhteet auttavat myös löytämään uusia rooleja arjessa ja sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseen. Vertaistukea voi löytää myös ottamalla yhteyttä jo lopettaneisiin urheilijoihin. Valmentajien, seuran, ystävien ja lähipiirin tuki on tärkeä sosiaalisten suhteiden ylläpidon kannalta. 

Lopettamisen aiheuttamat tunnereaktiot

Kilpaurheilu tarjoaa parhaimmillaan jännityksen, nautinnon, sekä yhteenkuuluvuuden tunteita. Urheilu-uraan sitoutuminen ja keskittyminen ovat suorituskyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä, mutta toisinaan keho ja mieli saattavat uupua väsymyksen tai paineiden seurauksena. Urheilu-uran lopettaminen on emotionaalinen prosessi, joka saattaa tuoda mukanaan menetykseen, suruun tai ahdistukseen liittyviä tunnereaktioita. Tunnereaktioiden taustalla vaikuttavat uran päättymiseen liittyvät haaveet, tavoitteet ja unelmat, joihin sitoutuminen on usein intohimoista ja sen myötä niistä luopuminenkin usein henkisesti raskasta. 

Tunnereaktioihin valmistautuminen, tietoisuus niiden monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuus psyykkiseen ja sosiaaliseen tukeen ovat mielen hyvinvointia edistäviä keinoja.

Usein jo asioiden tiedostaminen, tai niistä ääneen keskusteleminen läheisten, urheilupiirien tukijoukkojen tai terveydenhuollon ammattilaisten kanssa helpottaa käsittelemään muutosta oman pään sisällä.


Tämän osion lähteet:

  • Erpic, Cecic S. & Wylleman, Paul & Zupancic, Maja 2004. The effect of athletic and non-athletic factors on the sport career termination process. Psychology of Sport and Exercise 5 (1). 45-59.
  • Lally, Patricia 2007. Identity and athletic retirement: A prospective study. Psychology of Sport and Exercise 8 (1). 85-99.
  • Ruishalme, Outi & Saaristo, Liisa 2007. Elämä satuttaa – Kriisit ja niistä selviytyminen. Helsinki: Tammi 
2.12.2020