Kirjoittajat:
Maria Heikkilä, elintarviketieteiden tohtori
Pia Charpentier, Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja


Tästä osiosta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Mitä ja miksi?
Miten ilmenee?
Sairauden havaitsemisen haasteita
Mitä valmentaja voi tehdä, jos havaitsee?
Miten valmentaja voi ennaltaehkäistä?
Valmentajan tietopaketti urheilijan häiriintyneestä syömisestä
Mitä huoltaja voi tehdä, jos havaitsee?
Miten huoltaja voi ennaltaehkäistä?
Huoltajan tietopaketti urheilijan häiriintyneestä syömisestä


Urheilu on ensisijaisesti hyvä ja positiivinen asia, mutta on hyvä tunnistaa siihen liittyvät mahdolliset riskit.

Urheiluun liittyy lukuisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia. Urheiluharrastuksen kautta saadaan sosiaalisia kontakteja, jotka voivat kestää läpi elämän. Urheilu opettaa tärkeitä taitoja esimerkiksi ajankäyttöön, ravintoon ja muihin terveellisiin elintapoihin liittyen. Fyysinen aktiivisuus jo itsessään edistää terveyttä, minkä vuoksi säännöllisen liikunnan tärkeyttä ei voi olla korostamatta liikaa. Tutkimuksissa on todettu, että lapsuus- ja nuoruusajan kilpaurheilulla on lukuisia positiivisia vaikutuksia myös myöhemmässä elämässä.

Lapsuusajan kilpaurheilu muun muassa suojaa psyykkiseltä oireilulta aikuisena ja on muutenkin positiivisesti yhteydessä aikuisiän mielenterveyteen. Tutkimusten mukaan lapsuusaikana runsaasti liikkuneet tai kilpaurheilleet myös liikkuvat aikuisena enemmän, mikä on tärkeää niin yksilön kuin kansanterveyden kannalta. Myös erilaisten elintapasairauksien riskit ovat aikuisena pienempiä niillä, jotka ovat kilpaurheilleet nuoruudessaan. Aikuisiän painonkehitys on keskimäärin terveempää ja kehonkoostumus sekä luuston kunto parempia niillä, jotka ovat kilpaurheilleet nuoruudessaan vähän liikkuneisiin verrattuna.

Liikuntaan ja urheiluun, kuten mihin tahansa harrastukseen kuuluu iloja ja pettymyksiä. Harrastuksen parissa koetut onnistumiset sekä rakentavasti käsitellyt pettymykset tukevat lapsen ja nuoren itsetunnon kehittymistä ja terveen urheilijaidentiteetin rakentumista. Heikko itsetunto ja vääristynyt urheilijaidentiteetti ovat omiaan altistamaan urheilijaa esimerkiksi häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle.

Häiriintynyt syöminen on yksi mahdollinen runsaaseen liikuntaan ja kilpaurheiluun liittyvä riskitekijä. Liikunnan lukuisat terveyttä ja hyvinvointia edistävät ominaisuudet voivat suojata urheilijaa myös häiriintyneeltä syömiskäyttäytymiseltä. Valtaosalle ihmisistä urheiluharrastus onkin ensisijaisesti positiivinen asia, ja sellaisena se tulisi nähdäkin sen mahdollisista riskeistä huolimatta. Riskit on kuitenkin tärkeä osata havaita, jotta niihin voi reagoida oikein.


Mitä ja miksi?

Mitä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöt tarkoittavat?

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavaa syömiskäyttäytymistä, sekä psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintymistä. Syömishäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla, mutta niitä esiintyy kuitenkin kaikissa sukupuoli- ja ikäryhmissä.

Syömishäiriöihin voi liittyä vuosien mittaista kärsimystä, joka vaikuttaa väistämättä oireista kärsivän, sekä hänen läheistensä elämänlaatuun. Pahimmillaan syömishäiriöt voivat johtaa jopa kuolemaan, ja syömishäiriöihin, etenkin laihuushäiriöön, liittyykin selkeästi kohonnut kuolleisuusriski.

Syömishäiriöoireilun taustalla voi olla psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä. Osa voi oireilulla jopa aiheuttaa itselleen tarkoituksellisesti fyysistä pahaa oloa, kun psyykkisen pahan olon käsittelemiseksi ei ole riittäviä keinoja. ”Tuttua ja turvallista” fyysistä pahaa oloa on paljon helpompi kestää kuin psyykkistä pahoinvointia. Syömishäiriö on siis kaukana vain laihuuden tai tietynlaisen ulkonäön tavoittelusta, vaikka se ulospäin sellaiselta saattaa näyttääkin.

Erilaisia syömishäiriöitäOireita/tyypillistä tälle syömishäiriölle
Laihuushäiriö/Anoreksia
(anorexia nervosa)
Syömisen ja ruoan välttely ja säännöstely
Pakkoliikkuminen
Häiriintynyt kehonkuva, pelko painonnoususta
Ahmimishäiriö/Bulimia
(bulimia nervosa)
Tarve tyhjentyä ahmitusta ruoasta oksentamalla tai ulostuslääkkeillä
Häiriintynyt kehonkuva, pelko painonnoususta
Myös paastoamista ja pakkoliikuntaa
Ahmintahäiriö/BED
(Binge Eating Disorder)
Ahmintahäiriö, johon ei liity tarvetta kompensoida syötyjä ruokamääriä esim. oksentamalla tai pakkoliikkumisella.
Syöty ruoka kuitenkin usein lisää ahdistusta ja itseinhoa
Ajan kuluessa paino yleensä nousee
Epätyypillinen syömishäiriöYleisimpiä syömishäiriöitä
Samat oireet kuin anoreksiassa tai ahmimishäiriössä, mutta jokin keskeinen oire puuttuu tai on lievempänä
Suunnilleen puolet syömishäiriöistä epätyypillisiä
OrtoreksiaTerveellisen ruoan pakkomielle
Ei kuitenkaan virallinen syömishäiriödiagnoosi, vaikka häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle tyypillisiä piirteitä osittain on

Syömishäiriöille altistavia ja laukaisevia tekijöitä on lukuisia, esimerkiksi biologisia (mm. geneettinen alttius), psykologisia (mm. stressitekijät, tunne-elämän vaikeudet ja itsetunto-ongelmat) sekä kulttuurisidonnaisia (mm. laihuutta ihannoiva ympäristö). Ulkonäköpaineiden lisäksi altistavia ja laukaisevia tekijöitä on sukupuolesta riippumatta kaikilla.

Miesten syömis- ja kehonkuvahäiriöt tunnistetaan valitettavasti naisia huonommin terveydenhuollossa ja niistä myös puhutaan vähemmän. Molemmilla sukupuolilla kehoihanteena on usein vartalo, jonka rasvapitoisuus on pieni. Sekä miehissä että naisissa on niitä, jotka tavoittelevat mahdollisimman kevyttä vartaloa, jossa on mahdollisimman vähän rasva- ja lihasmassaa. Miehet kuitenkin tavoittelevat huomattavasti naisia useammin merkittävää lihasmassaa ja arvostavat lihaksikkuutta. Kehosta pyritään muokkaamaan mahdollisimman lihaksikas, sekä samaan aikaan mahdollisimman rasvaton.

Tyytymättömyys lihaksistoon on miesten keskuudessa väestötasolla hyvin yleistä. Kehonkuvahäiriöitä ja syömishäiriöitä yhdistävät monet samantapaiset piirteet, jotka liittyvät persoonallisuuteen ja häiriökäyttäytymiseen. Näin ollen miestenkin ulkonäköpaineet johtavat helposti syömisen häiriintymiseen.

Kliinisiä syömishäiriöitä edeltää syömishäiriöoireilu, jossa esiintyy syömishäiriöihin viittaavia piirteitä, mutta ne eivät kuitenkaan täytä syömishäiriöiden diagnostisia kriteerejä. Jo tämä oireilu voi heikentää urheilijan terveyttä ja suorituskykyä. Mitä nopeammin oireiluun puututaan, sitä parempi on urheilijan toipumisennuste. Tämän vuoksi jo lievään syömishäiriöoireiluun on tärkeää puuttua, jottei varsinaiseen syömishäiriöön edes sairastuttaisi.

Urheilijalla häiriintynyttä syömistä on esimerkiksi se, että noudattaa erittäin tiukkaa ja terveellistä ruokavaliota, punnitsee itseään jatkuvasti, laskee kaloreita ja punnitsee ruokiaan, ei kuuntele kehon viestejä nälästä tai kylläisyydestä ja karsii ruokavaliostaan ruoka-aineita vain, koska tavoitteena on laihtuminen ja sen myötä mahdollisesti parantunut suorituskyky.

Miksi urheilijoiden häiriintyneestä syömisestä ja syömishäiriöistä puhutaan paljon?

Urheilijoilla häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja riski sairastua syömishäiriöihin on yleisempää kuin muulla väestöllä. Syömishäiriöoireilua esiintyy kaikissa lajeissa ja molemmilla sukupuolilla – jopa joka viidennellä nuorista ja joka neljännellä aikuisista urheilijoista.

Urheilijan arkeen kuuluu asioita, jotka voivat altistaa syömishäiriöille. Ulkopuoliselle, ja joskus myös urheilijalle itselleen raja urheilijalle tyypillisten käytösmallien ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen välillä voi olla häilyvä. Tärkeää olisi tunnistaa, tukevatko vai häiritsevätkö nämä käytösmallit urheilijan elämää. Jos ne heikentävät suorituskykyä ja haittaavat elämää, on niihin viimeistään puututtava.

Kilpaurheilussa korostuvat kurinalaisuus, suorituskeskeisyys ja parhaiden mahdollisten tulosten tavoittelu, jotka voivat näyttäytyä vahingollisella tavalla myös liian kontrolloituna syömisenä. Monipuolinen ruokavalio vaikuttaa terveenä pysymisen ohella urheilijan kehittymiseen, suorituskykyyn ja palautumiseen. Näiden vuoksi ruokaan liittyvät asiat voivat alkaa helposti hallita urheilijan elämää ja ajattelua. Vaatii taitoa tasapainoilla tarkan terveellisen ruokavalion ja syömisen häiriintymisen välillä.

Urheilijat voivat toisaalta vastata omiin ja ulkopuolelta tuleviin menestyspaineisiin ja jopa urheilun aiheuttamaan ahdistukseen syömiskäyttäytymisensä kautta. Häiriintynyt syöminen voi toimia suorituspaineiden hallinnan keinona, jos urheilija kokee, että hänellä ei ole muita, parempia keinoja tähän.

Urheilijan syömishäiriöön sairastumisen riskiä voivat lisätä tietyt lajiominaiset piirteet (esim. painoon vaikuttaminen painoluokkalajeissa). Toisissa joukkueissa on myös toisia enemmän kehokeskeinen ilmapiiri. Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, millaisen roolin paino ja ulkonäkö saavat pukuhuonekeskusteluissa. Urheilijoiden avoin tai salaa mielessä tehty kehojen vertailu voi muodostua jopa keskinäiseksi kilpailuksi ja yllyttää liialliseen laihuuteen.

Media on nostanut esille myös lukuisia urheilijoita, joilla syömishäiriö on saanut alkunsa valmentajan kehotuksesta pudottaa painoa pari kiloa. Myös muu urheilijan lähipiiri voi tahattomillakin sanomisillaan aiheuttaa ja ylläpitää urheilijan ahdistusta kehostaan sellaisena kuin se on.

Alle on listattu tutkimusten mukaan tyypillisiä urheiluun liittyviä syitä syömisen häiriintymiseen:

 • Suorituksen parantaminen laihtumisen avulla
 • Painostus pudottaa painoa
 • Urheilijan persoonallisuus (perfektionismi, tunnollisuus, vaativuus itseä kohtaan)
 • Halu näyttää hyvältä kilpailuasussa tai televisiossa
 • Varhainen lajispesifiin harjoitteluun keskittyminen
 • Liiallinen harjoittelu
 • Tiheä painonvaihtelusykli
 • Vammakierteen takia sivussa harjoittelusta oleminen
 • Haasteet vuorovaikutuksessa tai luottamuksen puute valmennussuhteessa
 • Huonosti suunniteltu painon/rasvaprosentin pudotus
 • Urheilun yhteensovittamisen vaikeus muuhun elämään
 • Lajisäännöt
 • Lihomisen pelko, joka liittyy taukoon urheilussa tai lopettamiseen
 • Sosiaalisen median luomat, usein vääristyneet kuvat urheilijan vartalosta tai ravitsemuksesta

Miksi häiriintyneestä syömisestä tai syömishäiriöistä on haittaa urheilijalle?

Syömishäiriöt alkavat urheilijoilla tavallisesti pyrkimyksestä syödä terveellisesti tai laihduttaa, jotta urheilusuoritukset paranisivat. Usein alkuvaiheessa näin tapahtuukin. Häiriintyneen syömisen (ali- tai ylisyömisen ja siihen liittyvien kompensaatiokeinojen käytön) jatkuttua jonkin aikaa, suorituskyky alkaa kuitenkin väistämättä heikentyä.

Syömishäiriöt aiheuttavat keholle monenlaisia vaurioita, joista osa näkyy pian sairastumisen alettua ja osa tulee esiin vasta sairauden jatkuttua pidempään. Suurin osa kehon vaurioista onneksi korjaantuu syömishäiriön parannuttua. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on aina riskitekijä varsinaisen syömishäiriön kehittymiseen. Siksi jo vähäiseenkin syömishäiriöoireiluun tulee reagoida nopeasti. Syömishäiriöoireilu itsessään voi myös olla terveydelle hyvin haitallista.

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen johtaa usein ravintoaine- ja energiapuutoksiin, jotka voivat nopeasti vaikuttaa urheilijan terveyteen, suorituskykyyn ja palautumiseen. Liian vähäinen syöminen aiheuttaa urheilijalle energiavajeen, jolla on lukuisia vaikutuksia terveyteen. Energiavaje vaikuttaa molemmilla sukupuolilla esimerkiksi hormonitoimintaan, luiden terveyteen, aineenvaihduntaan, immunologiseen järjestelmään, kasvuun ja kehitykseen, ruoansulatuskanavan toimintaan sekä psyykkiseen terveyteen.

Energiavajeen seurauksena kuukautiset jäävät naisurheilijalta tavallisesti pois. Tämä heikentää luuston kuntoa, mikä altistaa urheilijan esimerkiksi rasitusmurtumille ja myöhemmin elämän aikana osteoporoosille. Jos energiavajeesta kärsii nuorena, eli silloin, kun luuston kehittyminen on voimakkainta, on tämä erityisen haitallista luuston terveyden kannalta.

Urheilusuoritusta energiavaje heikentää lukuisilla tavoilla. Esimerkiksi kestävyyskyky ja lihasvoima heikkenevät, samoin kuin koordinaatio ja keskittymiskyky, jolloin loukkaantumisriski kasvaa. Urheilija myös ärtyy ja masentuu herkemmin, ja hänen harjoitusvasteensa on heikentynyt.

Lisätietoa energiavajeen haitoista löydät täältä.


Jatkuva energiavaje vaarantaa nuoren urheilijan normaalin kasvun ja biologisen kehityksen sekä saattaa aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa luustolle. Tämä voi johtaa vammakierteeseen, joka lopettaa urheilu-uran jo varhaisessa vaiheessa!


Miten ilmenee?

Alla olevassa listassa on esitetty tyypillisiä häiriintyneen syömisen varoitusmerkkejä (syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksista). Nämä varoitusmerkit pätevät liikuntamääristä riippumatta kaikkiin ihmisiin.

 • jatkuva keskittyminen ruokaan, liikuntaan ja laihduttamiseen
 • nopea painonpudotus
 • laihtuminen, josta henkilö itse ei ole huolissaan
 • vaatimus saada muun perheen ruokavaliosta poikkeavaa ruokaa
 • yliterveellinen ruokavalio tai tiettyjen ruokaryhmien (esim. hiilihydraatit) välttely
 • liiallinen tai pakonomainen liikunta tai stressaantuminen, jos ei pääse liikkumaan
 • vääristynyt kehonkuva
 • tiheä punnitseminen
 • toistuvat wc-käynnit ruokailun jälkeen
 • ummetus, vatsakivut
 • kuukautishäiriöt (esim. kuukautisten alkamisen viivästyminen, epäsäännöllinen kierto)
 • viivästynyt puberteetti
 • matala verenpaine, tiheä syke
 • nestetasapainon häiriöt
 • heikotus, huimaus, pyörrytys
 • sydämentykytys, rytmihäiriöt
 • mustelmaherkkyys
 • kylmänarkuus, palelu
 • kylmät raajat, sinerrys
 • kuiva ja kalpea iho, untuvainen lanugokarvoitus kasvoissa ja muualla kehossa
 • hampaiden kiillevauriot, väkisin oksentamisen merkit esim. kitalaessa
 • masentunut mieliala
 • lisääntyvä eristäytyminen

Erityisesti urheilijalle tyypillisiä häiriintyneen syömisen merkkejä puolestaan on esitelty alla:

Jatkuva, pakonomainen ruoan, energiansaannin ja painon tarkkaileminen: Syömisen ja painon tarkkailu saavat usein liialliset mittasuhteet, kun syöminen häiriintyy. Syömisen suunnitteluun, ruokien ostoon ja valmistukseen kuluu paljon aikaa. Punnituksia saatetaan tehdä useita kertoja päivässä. Nälkä ja tyhjä olo vatsassa tulevat normaaleiksi tunteiksi, mikä vaikeuttaa kylläisen olon sietämistä ja ruokamäärien kasvattamista. Pienikin painonnousu tai epäonnistuminen ruokavaliosuunnitelman noudattamisessa voi aiheuttaa syyllisyyttä ja itseinhoa.

Energiansaannin liiallinen rajoittaminen aiheuttaa ylensyönnin tarpeen, koska keho pyrkii korjaamaan syntyneen energiavajeen. Voimakas syömisen tarve voi aiheuttaa pelon lopullisesta syömisen hallinnan menettämisestä. Jos sairastunut kokee, ettei pysty hillitsemään syömistään, hän saattaa alkaa oksentaa syömänsä ruoan säilyttääkseen mielikuvan riittävän alhaisesta energian saannista.

Vakavasti alipainoisella urheilijalla painoa nostava energiamäärä voi alipainon pitkään jatkuessa laskea, koska hänen aineenvaihduntansa hidastuu (ns. säästöliekki). Tällöin tavallista pienempi energiamäärä voi nostaa painoa, mikä johtaa epärealistiseen käsitykseen siitä, millainen ruokamäärä auttaa pysymään hoikkana. Kun yhä pienemmät ruokamäärät voivat nostaa painoa, pudottaa urheilija helposti syömäänsä ruokamäärää edelleen.

Vääristynyt kehonkuva ja tyytymättömyys kehoon: Syömiskäyttäytymisen häiriintyessä myös kehonkuva vääristyy. Oireileva voi nähdä itsensä lihavana, tai hän voi tuntea olevansa lihava, vaikka näkee liiallisen laihuutensa.

Jatkuva kehon muodon ja koon tarkkailu kuuluu useimpien syömishäiriötä sairastavien arkeen. Peilikuvan tarkkailuun liittyy voimakasta ahdistuksen tunnetta, itseinhoa ja huonommuuden tunnetta.

Kehon epätyydyttävien kohtien havaitsemisesta seuraa laihdutustarvetta ja syömättömyyttä, tai ahmimista ja oksentamista. Näin vääristynyt kehonkuva osaltaan ylläpitää syömishäiriökierrettä.

Painon voimakas vaikutus itsetuntoon: Syömishäiriöön sairastunut kokee, että hänen arvonsa ihmisenä riippuu hänen painostaan, ja pettyy helposti pienestäkin painonnoususta. Painonlasku taas koetaan usein helpottavana ja palkitsevana. Koska paino normaalisti heittelee pari kiloakin vuorokaudessa, ei pieniä muutoksia voi todellisuudessa pitää lihomisena tai laihtumisena.

Syömishäiriötä sairastava uskoo muuttuvansa ihmisenä huonommaksi ja epäonnistuneeksi painonnousun myötä. Tämä voi näkyä käyttäytymisessä esimerkiksi kieltäytymisenä punnituksista, pakkomielteisenä suhtautumisena ruokaan, tai sairaalloisena painonnousun pelkona. Painonnousun pelon voimakkuus ei riipu sairastuneen kehon painosta, vaan sitä esiintyy sekä yli- että alipainoisilla.

Urheilijalla, jolla syömiskäyttäytyminen on vasta lievästi häiriintynyt, voi näkyä samanlaisia reaktioita esimerkiksi punnitukseen ja painonnousuun liittyen, mutta todennäköisesti lievempänä kuin edellä kuvatuissa esimerkeissä. Jo lievätkin reaktiot on hyvä huomioida ja pyrkiä ajoissa puuttumaan niihin, jotta sairastumiselta vakavampaan syömishäiriöön voitaisiin välttyä.

Yritys kontrolloida painoa terveyttä vaarantavilla keinoilla: Haitallisia painonhallinta- tai laihdutuskeinoja ovat esimerkiksi oksentaminen, ulostuslääkkeiden ja nesteenpoistolääkkeiden käyttö, sekä energian kuluttaminen pakonomaisella yliharjoittelulla.

Syömishäiriöön sairastuneen tyypillinen uskomus on, että oksentamalla saa poistettua kehosta kaiken syömänsä ruoan. Todellisuudessa kuitenkin iso osa ravintoaineista ehtii imeytyä, vaikka henkilö oksentaisi heti syömisen jälkeen. Tämän vuoksi ne, jotka ahmivat suuren määrän ruokaa ennen oksentamista, eivät laihdu. Myös ulostus- ja nesteenpoistolääkkeet ovat laihtumisen kannalta hyödyttömiä. Ulostuslääkkeet tyhjentävät paksusuolen sisällön, mutta sinne saakka ehdittyään ruoan kaikki energia on jo ehtinyt imeytyä. Nesteenpoistolääkkeet puolestaan poistavat vain nestettä, joten niillä aikaansaatu painon aleneminen on tilapäistä.

Oksentamisella, sekä ulostus- ja nesteenpoistolääkkeiden väärinkäytöllä voi olla ikäviä seurauksia. Ne vievät kehosta elintärkeitä suoloja, joiden vähyydestä voi seurata vakavimmillaan sydämen rytmihäiriöitä. Oksentaminen tuo suuhun vatsahappoa, joka syövyttää hampaita. Ulostuslääkkeiden väärinkäyttö voi laiskistaa paksusuolen, minkä vuoksi lääkkeiden lopettamista voi seurata pitkäaikainen ummetus.

Harjoitusohjelman ja ruokavalion pakonomainen noudattaminen: Urheilijan häiriintyneen syömisen alkuvaihetta voi olla vaikea havaita, sillä sopivan ja liian tiukan ruokavalion, sekä harjoitusohjelman järkevän ja pakonomaisen noudattamisen välillä on usein vain hiuksenhieno raja.

Kestämättömälle pohjalle siirrytään, kun urheilija keskittyy pääasiassa painoonsa ja ulkonäköönsä suunnitellessaan ruokavaliotaan ja harjoituksiaan, vaikka laihduttavan energiamäärän nauttiminen on ristiriidassa suorituskyvyn paranemisen kanssa. Hän saattaa samanaikaisesti tavoitella sekä alempaa painoa, että parempaa suorituskykyä, mikä ei pidemmän päälle ole järkevää.

Tyypillinen piirre häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle on se, että ruokaa pyritään syömään yhä vähemmän. Lisäksi urheilija saattaa kaventaa ruokavaliotaan luopuen jatkuvasti uusista ruoka-aineista. Tämän vuoksi hänen laihtumisensa ei pysähdy, vaan hänestä tulee vähitellen vaarallisen laiha. Laihtumisen alkuvaiheessa urheilijan olo ja usein myös urheilusuoritukset paranevat hetkeksi, kunnes liian vähäinen energiansaanti alkaa vaatia veronsa. Suoritukset alkavat heikentyä, vaikka urheilija lisää harjoitteluun käyttämäänsä aikaa.

Syömishäiriöön sairastuminen voimistaa henkilön taipumusta olla itselleen ankara ja pyrkiä täydellisyyteen. Usein hän alkaa tehdä esimerkiksi läksyjä ja kotitöitä ankaran säntillisesti, joten myös harjoittelu saa tavallisesti pakonomaiset mittasuhteet.

Syömishäiriöön sairastunut urheilija usein ylittää harjoittelussaan valmentajan antamat suositukset ja hänen on vaikeaa pitää lepopäiviä.

Nälkiintymistilan aiheuttama urheilutulosten heikkeneminen saa sairastuneen harjoittelemaan yhä tiiviimmin. Samalla epäonnistuminen murentaa urheilijan itsetuntoa, jota hän lääkitsee olemalla entistäkin ankarampi itselleen. Tässä vaiheessa myös mieliala alkaa olla toistuvasti ahdistunut ja masentunut. Se näkyy tavallisesti alakuloisuutena ja ärtyisyytenä.

Liiallinen harjoitteleminen voi liittyä myös pakonomaiseen tarpeeseen kuluttaa tietty määrä energiaa liikkumalla. Taustalla on pelko painon nousemisesta, jos liikunta jää vähäisemmäksi kuin urheilija itseltään vaatii.

Suhteeton ahdistuminen suoritusten epäonnistumisesta: Syömishäiriöoireilevan urheilusuoritukset alkavat yleensä heiketä ennemmin tai myöhemmin. Tämä on urheilijalle ahdistavaa ja itsetuntoa koettelevaa. Koska syömishäiriöön sairastuneen mieli on virittynyt näkemään tavallisetkin elämän vastoinkäymiset vakavina epäonnistumisina, merkitsee urheilusuoritusten heikkeneminen lähes katastrofia. Tämä näkyy usein selvästi ulospäin huonotuulisuutena, kiukkuisuutena, itkuisuutena tai toisaalta hiljaisuuteen vetäytymisenä.

Tavallisesta pettymyksestä syömishäiriöön sairastuneen reaktio usein poikkeaa siinä, että pettymyksestä toipuminen kestää epätavallisen kauan. Tämä johtuu siitä, että epäonnistuminen suorituksessa merkitsee syömishäiriöön sairastuneelle epäonnistumista ihmisenä. Hän saattaa pelätä, ettei kukaan enää voi kunnioittaa häntä tämän jälkeen, ettei hänelle ehkä anneta uutta mahdollisuutta, tai että hän on menettänyt taitonsa lopullisesti.

Pelko pettymyksen tuottamisesta valmentajalle ja vanhemmille hidastaa epäonnistumisesta toipumista. Urheilijan kyky asettaa yksittäinen epäonnistuminen laajempaan perspektiiviin on heikentynyt, minkä vuoksi hän näkee sen koko ihmisarvonsa määrittäjänä.


Sairauden havaitsemisen haasteita

Urheilijan lähipiirin on usein yllättävän vaikeaa havaita urheilijan syömisen häiriintymistä. Syynä voi olla urheilijan aktiivinen pyrkimys pitää oireet salassa. Hän voi ajatella, ettei hänessä ole mitään vikaa, joten muiden huolestuneet kommentit ärsyttävät häntä ja saavat salaamaan oireet. Toisaalta urheilija voi hävetä oireitaan ja ajatella muiden pitävän häntä heikkona tai hulluna, jos saisivat tietää hänen syömishäiriöstään. Hän saattaa myös ajatella, ettei asia kuulu muille ja että hän huolehtii omista asioistaan itse.

Urheilijan syömishäiriöoireet voivat pysyä salassa pitkään. Sairaus tulee esille usein siinä vaiheessa, kun oirehdinta muuttuu niin tiheäksi, että urheilija on jatkuvasti väsynyt, jaksamaton, haluton ja masentunut. Tällöin myös urheilusuoritukset heikkenevät ja urheilija saattaa jäädä yhä useammin pois harjoituksista. Tästä huolimatta urheilija voi vähätellä oireitaan.

Niinkin näkyvä syömishäiriöoire, kuin liiallinen laihtuminen jää usein huomaamatta, sillä urheilijan läheisten omat pelot, sekä avuttomuuden ja syyllisyyden tunteet saattavat estää näkemästä sairautta. Usein ympäristö pelkää edesauttaneensa urheilijan sairastumista, joten asian käsitteleminen voi tuntua hankalalta ja tämän vuoksi oireiden vakavuutta voidaan vähätellä. On tärkeää ymmärtää, että syömishäiriöihin sairastumiseen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin aina monimutkaisia, eikä yhtä ainoaa syytä sairastumiseen yleensä ole.

Toisinaan jopa omat vanhemmat ja valmentajat saattavat ajatella urheilijan laihtumisen olevan merkki hyvästä harjoittelusta ja ”kovassa kunnossa” olemisesta. Syömishäiriö voi tällöin jäädä huomaamatta, sillä oirehtiminen sekoitetaan harjoittelussa onnistumiseen. Nykypäivänä syömiseen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin niin yleisiä, että normaalipainoisen urheilijan merkittävä laihtuminen on suurella todennäköisyydellä jonkinasteisen syömishäiriön oire. Rajun laihtumisen syy on aina tutkittava.


Mitä valmentaja voi tehdä, jos havaitsee?

Kun huoli urheilijan mahdollisesta syömishäiriöoireilusta herää, tulee tähän tarttua nopeasti, eikä jäädä seuraamaan tilannetta pidemmäksi aikaa.

Jos valmentaja huomaa tai epäilee nuoren urheilijan syömisen häiriintyneen, on hyvä olla pikaisesti yhteydessä hänen vanhempiinsa ja kertoa havainnoistaan. Valmentajan ja vanhempien yhteistyö auttaa jakamaan vastuuta nuoren tilanteesta. Jos urheilija on täysi-ikäinen, kannattaa motivoida häntä itse kertomaan asiasta jollekin – esimerkiksi vanhemmille, tai suoraan alan asiantuntijalle.

Jos urheilija ehdottomasti kieltää valmentajaa olemasta yhteydessä vanhempiin, on hyvä siirtää yhteydenottaminen ajankohtaan, jolloin urheilija on siihen valmis. Jos tilanne on jo kuitenkin vakava (esimerkiksi merkittävä laihtuminen ja/tai muut selkeät ja vakavat oireet), ei yhteydenottoa voi lykätä. Tällöin on tärkeää, että se pyritään tekemään niin hyvässä yhteistyössä nuoren kanssa kuin mahdollista. Tällaisessa tilanteessa aikuisen on otettava vastuu ja toimittava tilanteen edellyttämällä tavalla, vaikka se saattaisikin saada nuoren suuttumaan valmentajalle.

Kun akuutti tilanne on ohi, sairastuneet ovat lähes poikkeuksetta kiitollisia ankarastakin puuttumisesta, koska ymmärtävät, että heidän olisi käynyt huonosti ilman sitä. Vaikka tilanne ei olisi näin akuutti, on hyvä muistaa, että mitä pikemmin urheilijan oireiluun puututaan, sitä paremmin ja nopeammin hän yleensä toipuu.

Jos on herännyt huoli urheilijan syömishäiriöoireilusta, eivätkä oireet ala helpottua muutamassa viikossa, on tärkeää ohjata hänet hoitoon terveydenhuollon ammattilaisten piiriin. Vanhempien, valmentajien, valmennustiimin jäsenten, opettajien ja muun urheilijan lähipiirin kannattaa rohkeasti ja määrätietoisesti kannustaa urheilijaa hakeutumaan hoitoon. He voivat myös itse ottaa yhteyttä hoitaviin tahoihin, jolloin urheilijan kynnys avun piiriin hakeutumisesta saattaa helpottua.

Hoitoon ohjaamisessa on hyvä muistaa, että mitä pikemmin syömishäiriöoireiluun puututaan, sitä parempi ja nopeampi on yleensä myös toipumisennuste.

Urheilijan iästä riippuen ensimmäinen hoitava taho on kouluterveydenhoitaja tai -lääkäri, opiskelijaterveydenhuolto, työterveys- tai terveyskeskuslääkäri. Lievä ja keskivaikea oireilu voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta jos oireet eivät ala vähentyä 2–3 kuukauden sisällä, hoitava lääkäri arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen.

Eri paikkakunnilla on usein keskussairaalan yhteydessä joko syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut yksikkö tai tiimi, josta saa tietoa ottamalla yhteyttä kyseiseen hoitopaikkaan. Kyseisiin yksiköihin tarvitaan yleensä lääkärin lähete. Näistä potilaat ohjautuvat jatkohoitoon KELA:n kustantamiin yksityisen terapeutin antamiin psykoterapioihin, psykiatrian poliklinikoille tai julkisen sektorin syömishäiriöyksikköön, joita on Suomessa muutamia. Omakustanteiseen terapiaan voi hakeutua myös ilman lähetettä.

Syömishäiriökeskuksella on hyvät verkostot urheilijoiden moniammatillisen hoidon toteuttamiseen.

Tästä pääset yhteydenottolomakkeelle.


Miten valmentaja voi ennaltaehkäistä?

Koska valmentaja on tärkeässä asemassa urheilijan elämässä, hänen sanoillaan on suuri painoarvo. Tämän vuoksi on tärkeää, että valmentaja harkitsee tarkasti, millä tavalla puhuu urheilijan kehosta ja esimerkiksi painonpudotuksen tarpeesta. Halventavia ja kritisoivia ilmauksia tulee välttää kaikissa tilanteissa. Palaute annetaan kohteliaassa, ystävällisessä ja hienotunteisessa muodossa, sekä aina kahden kesken. Herkässä iässä olevaa nuorta hänen kehoonsa kohdistuva kritiikki haavoittaa helposti, mikä aiheuttaa helposti myös syömiskäyttäytymisen häiriintymistä.

Kaikessa valmennuksessa on tärkeää, että urheilijaa valmennettaisiin kokonaisvaltaisesti. Tällöin toiminnan keskiössä nähtäisiin täysipainoisesti ihminen, eikä ainoastaan urheilija. Jokaisella meistä on omat taustamme ja elämäntilanteemme, jotka väistämättä vaikuttavat siihen, miksi ja miten urheilemme. Siksi olisi tärkeää valmennuksessakin huomioida ihmisen biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset puolet fyysisten ominaisuuksien ohella. Tämä linkittyy myös urheilijan häiriintyneen syömisen ennaltaehkäisyyn.

Kun urheilijaa valmentaa kokonaisvaltaisesti, oppii hänet tuntemaan paremmin ja huomaa helpommin, jos esimerkiksi urheilijan käytöksessä tapahtuu muutoksia, jotka heijastuvat myös syömiseen. Kun urheilijan tuntee paremmin, helpottuu myös tuen osoittaminen ja välittäminen, sekä oikeanlaisten sanojen valinta valmennustilanteissa.

On tärkeää muistaa, että valmentajan sanomisilla, eleillä, ilmeillä, käyttäytymisellä ja muulla vastaavalla sanattomalla viestinnällä on urheilijoille suuri merkitys. Heille on tärkeää, että valmentaja hyväksyy heidät ja arvostaa heidän suorituksiaan – juuri sellaisina kuin ne ovat.

Kokonaisvaltaisesti valmentava valmentaja ymmärtää, ettei urheilijan niskaan kannata kaataa valtavia menestyspaineita, jos haluaa tämän suoriutuvan mahdollisimman hyvin. Valmentajan tulisi auttaa urheilijaa realististen tavoitteiden asettamisessa, eikä itse myös luoda ulkopuolelta liian kovia paineita. On tärkeää myös tarkastella sitä, miten urheilija reagoi paineeseen. Häiriintynyt syöminen voi toimia suorituspaineiden hallinnan keinona, jos urheilija kokee, että hänellä ei ole muita, parempia keinoja tähän.

Yleinen suositus on, että valmentaja ei puhu urheilijalle laihduttamisesta. Valmentajan on tärkeää ymmärtää, että urheilijan painonhallinta ja hyvä kehon koostumus muodostuu vuosien aikana terveellisen ruokavalion ja harjoittelun yhteisvaikutuksena. Nopea laihdutus heikentää suorituskykyä, koska sen aiheuttaa suuri energiavaje. Tämä johtaa väistämättä lihasmassan menetykseen, eikä siihen liity pysyviä, matalamman painon ylläpitoon tarvittavia muutoksia.

Jos valmentaja päättää kuitenkin kehottaa urheilijaa tarkkailemaan painoaan, on tärkeää yhdistää siihen yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten urheilija voi sen tehdä. Tässä tulee konsultoida ravitsemusasiantuntijaa, joka käy tilanteen läpi urheilijan kanssa ja tarvittaessa laatii urheilijalle esimerkkiruokavalion.

Viimeistään tässä yhteydessä on huolehdittava, että urheilija ymmärtää eri ruokien ja ravintoaineiden ravitsemuksellisia merkityksiä, eikä ainoastaan ruoan energiapitoisuuksia. Urheilijan tulee ymmärtää, että pystyäkseen olemaan hyvä ja kehittyvä urheilija, hän tarvitsee riittävän määrän ravintoa ja energiaa.

Jos urheilijaa kehotetaan pudottamaan painoaan ilman selkeitä ohjeita, saattaa hän tehdä sen tavalla, joka vaarantaa hänen hyvinvointinsa. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että ohjeet ovat selkeät ja urheilija on varmasti ymmärtänyt ne. Jos urheilijalle annetaan vain ylimalkaisia laihdutuskehotuksia, on hän internetistä ja naistenlehdistä saatavan, usein kyseenalaisen informaation varassa ja täten riskissä omaksua syömishäiriöille altistavia syömisen malleja.

Yleisesti laihdutuskehotuksia tulee käyttää säästeliäästi ja aina perustellen. Ohimennen annettuja heittoja tulee välttää, sillä pienetkin harkitsemattomuudet voivat jäädä urheilijan mieleen kaihertamaan aiheuttaen suuria tuhoja. Valmentajan on tärkeää muistaa, että painonpudotus ei paranna urheilijan suorituskykyä, ellei kyse ole merkittävästä ylipainosta. Parin–kolmen kilon viilaamisella ei ole olennaista merkitystä urheilijan suorituksen kannalta. Päinvastoin, jatkuva pyrkimys pudottaa muutama kilo voi vääristää urheilijan ruokavalion kohtalokkaalla tavalla ja heikentää urheilijan suorituskykyä dramaattisesti tai lopettaa urheilu-uran.

Tällainen turha kilojen kanssa kamppailu on valitettavasti erittäin yleistä urheilijoiden keskuudessa ja tarpeettomasti aiheuttaa heille ongelmia sekä harjoitteluun että syömiseen.

Myös rasvaprosentin tarpeetonta mittaamista tulee välttää. Valmentajien tulisi pohtia mikä on se lisähyöty, joka rasvaprosentin mittaamisesta saadaan. Koska rasvaprosenttia voidaan pienentää myös syömällä liian vähän, se ei kuvaa kuntoa, harjoittelua tai näiden kehitystä. Se kuvastaa vain kehon koostumusta oman virhemarginaalinsa rajoissa, joten tämän havainnon informaatioarvoa tulisi miettiä. Jos menetelmää halutaan käyttää, on tärkeää, että mittaamisen suorittaa aina sama, siihen koulutettu mittauksen satunnaisvirheen ymmärtävä ammattihenkilö. Lisäksi mittaukset tulee aina tehdä samassa paikassa ja muutenkin mahdollisimman vakioiduissa olosuhteissa (kellonaika, edeltävä syöminen ja harjoittelu jne.). Tulosten tulkinnassa on hyvä olla mukana ravitsemuksen ammattilainen, joka osaa tarvittaessa vastata urheilijaa mietityttäviin kysymyksiin.

Valmentajan esimerkki ja asenteet syömiseen ja kehonkuvaan liittyvissä asioissa ovat urheilijalle tärkeitä. Valmentajan esimerkki korostuu nykyään myös sosiaalisessa mediassa. Ole johdonmukainen ja esimerkillinen toimissasi niin sosiaalisessa mediassa kuin kasvotusten tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa – samat periaatteet pätevät molempiin. Mieti, millaista sisältöä sosiaalisessa mediassa jaat ja miten reagoit urheilijoiden kuviin ja toimintoihin. Muista, että jakamasi sisältö ja kommentit voivat päätyä kenen tahansa nähtäville.


Valmentajan tietopaketti urheilijan häiriintyneestä syömisestä

Valmentajien rooli häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ehkäisemisessä ja tunnistamisessa on suuri. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä syömisen ongelmia usein piilotellaan ja kielletään viimeiseen saakka. Valmentaja kohtaa urheilijan säännöllisesti, ja usein urheilijan luotto valmentajaa kohtaan on suuri. Siksi on tärkeää, millaista esimerkkiä valmentaja näyttää, tunteeko hän valmennettavansa myös ihmisenä ja miten hän käsittelee esimerkiksi painoon ja ulkonäköön liittyviä asioita. Mitä pikemmin mahdollisiin syömisen häiriöihin puututaan, sitä nopeammin niistä yleensä toivutaan ja sitä helpompaa niiden hoitaminen on.

Puuttuminen toisen syömiskäyttäytymiseen voi tuntua hankalalta, vaikka huomaisi, että se ei ole terveellä pohjalla. Asia voi tuntua liian henkilökohtaiselta, ja oikeiden sanojen tai oikean ajankohdan löytäminen vaikealta. Mieleen saattaa nousta esimerkiksi kysymyksiä siitä, kuuluuko asia minulle, ja kuuluisiko asiasta kertoa urheilijan vanhemmille.

Vastaukseksi näihin haasteisiin olemme koonneet valmentajaoppaat häiriintyneestä syömisestä. Suosittelemme tutustumaan niihin vielä tätä nettisivua kattavamman kuvan saamiseksi aiheesta. Valmentajaoppaassa I kerromme, mitä häiriintynyt syöminen on ja miksi urheiluväen olisi tärkeä ymmärtää syömishäiriöoireilun riskit. Oppaassa II annamme käytännön vinkkejä ja työkaluja siihen, millaisiin asioihin valmentajien olisi hyvä kiinnittää huomiota urheilijan syömiskäyttäytymisessä.


Löydät valmentajaoppaat täältä: opas I ja opas II.


Mitä huoltaja voi tehdä, jos havaitsee?

Kun huoli urheilijan mahdollisesta syömishäiriöoireilusta herää, tulee tähän tarttua nopeasti, eikä jäädä seuraamaan tilannetta pidemmäksi aikaa.

Kotona asian voi rohkeasti ottaa puheeksi urheilijan kanssa, sekä miettiä perheen kesken, minkä toimien avulla kotona voidaan vähentää syömishäiriöoireilun mahdollistumista. Selkeät toimintamallit luovat yhteiset säännöt esimerkiksi ruokailuiden suhteen. Nuorta ohjataan osallistumaan yhteisille aterioille, sekä syömään samaa ruokaa kuin muut perheenjäsenet. Perheen yhteisten atrioiden järjestäminen kiireisessä arjessa voi tuntua hankalalta, mutta niihin kannattaa ehdottomasti satsata.

Nuorella, jolla on syömishäiriöoireilua, voi myös esiintyä tarvetta vaihdella ruokia, ja ruokakaupassa käynti voi olla tuskaisen hidasta nuoren tutkiessa kaikkia pakkauksia ja valitsemisen ollessa vaikeaa. Myös tässä vanhemmat voivat auttaa antamalla selkeän linjan, millaisia ruokatuotteita perheeseen ostetaan. On erittäin tärkeää, että samat säännöt pätevät molempien vanhempien kanssa. Nuorelle ei myöskään saa antaa liian suurta päätösvaltaa ruokaostosten kanssa.

Suora puhe epäilyistä ei vahingoita nuorta, eikä pahenna tilannetta.

Keskustelun avauksessa tärkeää on lempeä ja empaattinen asenne. Nuoren käytöstä ja ajatuksia ei välttämättä ymmärrä lainkaan, mutta on tärkeä ymmärtää, että ne ovat nuorelle täyttä totta. On hyvä muistuttaa itseään ja nuorta siitä, ettei syömishäiriötä valita, eikä sairastuminen ole kenenkään syytä. Nuoren mahdollista suuttumista ei tarvitse säikähtää, eikä tämän tule estää asian viemistä eteenpäin.

Tilannetta voi seurata muutaman viikon ajan puheeksi ottamisen jälkeen. On kuitenkin tärkeää, ettei tilanteen anneta pahentua kuukausien, tai jopa vuosien ajan. Jatkotoimenpiteet ovat tarpeen, jos nuoren, läheisten ja valmentajan apukeinot eivät riitä selkeisiin muutoksiin. Kokonaistilanteen kannalta on tärkeää, että kodin ja valmentajan välillä on avoin, jatkuva keskusteluyhteys ja molemminpuolinen ymmärrys siitä, mitä nuorelle on tapahtumassa.

Joskus syömishäiriöoireilu on tapa viestittää, ettei kaikki ole kunnossa, tai että nuori haluaisi lopettaa urheilun, muttei uskalla siitä puhua. Sekä vanhempien että valmentajan reaktiot voivat pelottaa, ja tunnollinen nuori ei halua tuottaa pettymystä. Nuoren kanssa on hyvä puhua avoimesti kaikista urheiluun liittyvistä asioista. Yksi tärkeimmistä on hänen sisäinen motivaationsa urheilla ja ettei hän tee sitä vain ulkopuolisen paineen vuoksi.

Jos on herännyt huoli urheilijan syömishäiriöoireilusta, eivätkä oireet ala helpottua muutamassa viikossa, on tärkeää ohjata hänet hoitoon terveydenhuollon ammattilaisten piiriin. Vanhempien, valmentajien, valmennustiimin jäsenten, opettajien ja muun urheilijan lähipiirin kannattaa rohkeasti ja määrätietoisesti kannustaa urheilijaa hakeutumaan hoitoon. He voivat myös itse ottaa yhteyttä hoitaviin tahoihin, jolloin urheilijan kynnys avun piiriin hakeutumisesta saattaa helpottua.

Hoitoon ohjaamisessa on hyvä muistaa, että mitä pikemmin syömishäiriöoireiluun puututaan, sitä parempi ja nopeampi on yleensä myös toipumisennuste.

Urheilijan iästä riippuen ensimmäinen hoitava taho on kouluterveydenhoitaja tai -lääkäri, opiskelijaterveydenhuolto, tai työterveys- tai terveyskeskuslääkäri. Lievä ja keskivaikea oireilu voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta jos oireet eivät ala vähentyä 2–3 kuukauden sisällä, hoitava lääkäri arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen.

Eri paikkakunnilla on usein keskussairaalan yhteydessä joko syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut yksikkö tai tiimi, josta saa tietoa ottamalla yhteyttä kyseiseen hoitopaikkaan. Kyseisiin yksiköihin tarvitaan yleensä lääkärin lähete. Näistä potilaat ohjautuvat jatkohoitoon KELA:n kustantamiin yksityisen terapeutin antamiin psykoterapioihin, psykiatrian poliklinikoille tai julkisen sektorin syömishäiriöyksikköön, joita on Suomessa muutamia. Omakustanteiseen terapiaan voi hakeutua myös ilman lähetettä.

Syömishäiriökeskuksella on hyvät verkostot urheilijoiden moniammatillisen hoidon toteuttamiseen.

Tästä pääset yhteydenottolomakkeelle.


Miten huoltaja voi ennaltaehkäistä?

Vanhempien näyttämä esimerkki suhteessa ruokaan ja syömiseen, kehoon ja liikuntaan, on nuorelle hyvin tärkeää. Vanhempana onkin hyvä pysähtyä miettimään omaa suhdetta näihin asioihin. On hyvä muistaa, etteivät pelkästään suoraan nuorelle osoitetut kommentit vaikuta hänen näkemyksiinsä, vaan myös se, miten vanhempi puhuu itsestään ja muista. Vaatii rohkeutta lähestyä omia asenteitaan, ja on hyvä muistaa, ettei tavoitteena ole syyllistämisen kautta tapahtuva muutos, vaan tietoisuus, joka auttaa toteuttamaan mahdollisia muutoksia omissa asenteissa ja toiminnassa.

Parhaimmillaan vanhempi osoittaa esimerkillään, miten paljon iloa ja hyvää oloa liikunta ja tasapainoisen terveellinen ruokavalio voi elämään tuoda. Pahimmillaan nuori oppii liikunnan olevan suorittamista, joka tulee aina toteuttaa äärimmäisen hyvin, ja joustamattoman suhteen ruokaan.

Vanhempien toistuva oman tai muiden kehojen tai ulkonäön arvostelu voi vaikuttaa myös nuoren kriittisen kehonkuvan kehittymiseen.

Lisäksi on tärkeää muistaa, miten sosiaalinen media voi vaikuttaa nuoreen, sekä hänen kehonkuvaansa ja minäkuvaansa. Nuoret käyttävät sovelluksia, joissa vilisee kuvia ja kuvateksteissä vinkkejä ja ohjeita. Hyvien ja inspiroivien vaikutusten lisäksi tähän liittyy ikävä kyllä myös runsaasti riskejä.

Kehostaan epävarmalle kuvalliset sovellukset, kuten Instagram, tarjoavat runsaasti vertailukohteita, sekä oman epävarmuuden vahvistumista. Nuori urheilija voi seurata urheilevia esikuviaan, omaksuen heidän kehon malliinsa ja äärimmäisen terveelliset ruokavinkit omiksi tavoitteikseen.

Suhteesta sosiaaliseen mediaan on hyvä keskustella kotona, ja pyrkiä avoimeen pohdintaan siitä, vahvistavatko nuoren seuraamat henkilöt häntä positiivisesti, vai suorituspaineita lisäten. On hyvä muistuttaa nuorta siitä, että kuvia muokataan sekä kuvanmuokkausohjelmilla, että julkaisijan tarkasti harkittujen asentojen, asujen, vatsan sisäänvetämisen ynnä muun kautta. Näin ollen on syytä keskustella terveestä kriittisyydestä netissä näkyviä kuvia kohtaan. Mitä paremmin asiaa voi lähestyä avoimesti ja keskustelevasti, eikä tuomitsevasti ja jyrkästi, sen todennäköisempää on nuoren hyötyminen yhteisestä pohdinnasta.


Huoltajan tietopaketti urheilijan häiriintyneestä syömisestä

Vanhempien rooli häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ehkäisemisessä ja tunnistamisessa on suuri. Vanhemmat viettävät paljon aikaa lastensa kanssa ja toimivat heille esimerkkeinä monissa arkipäivän asioissa. He ovat aitiopaikalla näkemässä, miten heidän urheileva nuorensa suhtautuu harjoitteluun, syömiseen ja kehoonsa. He ovatkin usein ensimmäisiä, jotka huomaavat, jos nuoren syöminen rajoittuu, liikunnasta tulee pakonomaista ja kehonkuva häiriintyy.

Mitä pikemmin mahdollisiin syömisen häiriöihin puututaan, sitä nopeammin niistä yleensä toivutaan ja sitä helpompaa niiden hoitaminen on. Siksi kannustamme kaikkia urheilevien nuorten vanhempia perehtymään tähän aiheeseen, vaikka se voikin herättää hankalia ja ihmetteleviä ajatuksia.

Vastaukseksi tähän haasteeseen olemme koonneet vanhempainoppaan häiriintyneestä syömisestä. Suosittelemme tutustumaan siihen vielä tätä nettisivua kattavamman kuvan saamiseksi aiheesta. Oppaassa on helposti lähestyttävää perustietoa urheilijan häiriintyneestä syömisestä. Tätä voi halutessaan syventää muun lähdemateriaalin avulla omaan tahtiinsa. Tekstien seassa on myös paljon tietoiskuja ja kuvioita tukemassa tekstin ydinsanomaa.


Löydät urheilijan vanhemmille suunnatun oppaan täältä.


Tämän osion lähteet:

 • Appelqvist K, Vaara J, Vasankari T, Häkkinen A, Mäntysaari M, Kyröläinen H. LAPSUUDESSAAN OHJATTUUN LIIKUNTAHARRASTUKSEEN OSALLISTUNEET VOIVAT AIKUISENA PSYYKKISESTI PAREMMIN. THL – Tutkimuksesta Tiivistetysti. 39/2017:3.
 • Taimela S. Liikunta nuorena hyödyttänee vielä vanhana. Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo50054
 • Syömishäiriöt. Käypä hoito -suositus. https://www.kaypahoito.fi/hoi50101
 • Syömishäiriöt. Mielenterveyden keskusliitto. https://www.mtkl.fi/mika-askarruttaa/yleisia-mielenterveyden-hairioita/syomishairio/
 • Miesten syömishäiriöt ja tyytymättömyys lihaksistoonsa. https://www.duodecimlehti.fi/duo96584
 • Bratland-Sanda S, Sundgot-Borgen J. Eating disorders in athletes: Overview of prevalence, risk factors and recommendations for prevention and treatment. Eur J Sport Sci. 2013;13(5):499-508.
 • Poikkimäki T, Rantala E, Nurkkala M, Keisala J, Korpelainen R, Vanhala M. ERI-IKÄISTEN URHEILIJOIDEN SYÖMISHÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN LAJITYYPEITTÄIN. KIRJALLISUUSKATSAUS. Liik Tiede. 2017;54(2-3):113-120.
 • Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, et al. The IOC consensus statement: beyond the Female Athlete Triad–Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S). Br J Sports Med. 2014;48(7):491-497.

2.12.2020